Aansprakelijksheidsverzekering (2006-2007)

- Algemene principes van de burgerlijke aansprakelijkheid (art. 1382 t.e.m. 1386 bis B.W.) - De B.A.-verzekeringen: algemeen overzicht - Grondige studie van de B.A. privé-leven - Grondige studie van de B.A.motorrijtuigverzekering - Beknopte studie van de B.A. uitbating - Beknopte studie van de B.A. na levering - Beknopte studie van de beroepsaansprakelijkheid van maatschappelijk lasthebbers, geneesheren, advocaten, accountants, makelaars,... - Tarifering van de aansprakelijkheidsverzekeringen - Reglementering, technische en fiscale aspecten van de aansprakelijkheidsverzekeringen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
- studenten moeten inzicht verwerven in de leerstof - studenten moeten de leerstof kunnen toepassen op concrete cases

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • cursus
 • Andere: verzekeringspolissen

B. Verplichte leermiddelen

Vanvelthoven Daisy, 2007, Aansprakelijkheidsverzekering, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02241060
Code:
02241060
Vakcoördinator:
Daisy Vanvelthoven
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands