computer graphics programming (2006-2007)

De student zal in deze cursus kennismaken met de theoretische basisbegrippen die worden gebruikt bij het programmeren van 3D computer graphics. Enkel belangrijke begrippen die zullen worden uitgediept: Homogene Coordinaten, Tranformatiematrices, Vectorrekenen, Perspectief-projectie, PHONG-shading, Texture mapping, ...

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basiskennis wiskunde: Matrix-rekenen, Vector-rekenen, Vlakke- en Ruimtemeetkunde Bassiskennis computerarchitectuur en programmatie is aanbevolen

A. Type

  • handboek
  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Alan Watt, 3D Computer Graphics, Third Edition, ISBN 0-201-39855-9

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03202002
Code:
03202002
Vakcoördinator:
Joan De Boeck
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands