Neonatologie en postpartale zorg (2006-2007)

De neonatologische zorg in de verloskamer en de neonatale afdeling van de laag-risico neonatus. De laag-risico postpartale zorg van de kraamvrouw tijdens het kraambed. Gezondheidsproblemen bij pasgeborenen. Voedingsgebeuren bij zieke neonaten. De leerinhouden worden mulitdisiplinair onderricht vanuit het OA neonatologie en OA postpartale zorg.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk
Toelichting:
De neonatlogieverpleegkundige als professional in een multidisciplinair team die de totaalzorg van de laag-risico neonaat kritisch ter harte kan nemen steeds in overleg met de andere zorgverleners die zorg dragen voor de zieke pasgeborene en de ouders.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De vroedvrouw heeft een fundamentele grondhouding van echtheid, empathie en onvoorwaardelijk respect.
 • C02 De vroedvrouw beschikt over het vermogen om, via reflexie, haar eigen identiteit te bewaken en uit te bouwen zowel binnen haar beroepsdomein als lid van de samenleving.
 • C03 De vroedvrouw kan evenwichtig voelen en denken; een evenwichtige persoonlijkheid en een kritisch, analytisch én integrerend denkvermogen vormen een onmiskenbare basis voor adequaat en methodisch verloskundig handelen.
 • C04 De vroedvrouw beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden die haar in staat stellen respectvol om te gaan met individuele noden ongeacht de culturele en maatschappelijke achtergronden van de zorgvrager.
 • C05 De vroedvrouw beschikt over de competentie cliënten op een professionele manier te coachen en te begeleiden. Dit impliceert dat zij hen kan stimuleren, motiveren en feedback kan geven en ontvangen. Zij doet dit met respect voor de persoon binnen het kader van de processen die deze persoon doormaakt.
 • C06 De vroedvrouw heeft expliciete aandacht voor het belang en de betekenis van natuurlijke fysiologische processen tijdens de zwangerschap, de bevalling en de postnatale periode. Het is haar opdracht deze op een adequate wijze te beschermen, te observeren, te analyseren en het verdere verloop ervan in te schatten.
 • C08 De vroedvrouw kan de cliënt de nodige vaardigheden aanleren zodat deze in staat is de gemaakte keuze optimaal te realiseren.
 • C15 De vroedvrouw beschikt over de nodige sociaal-communicatieve competenties om het communiceren en samenwerken met anderen adequaat te realiseren.
 • C16 De vroedvrouw kan overleggen en beschikt over het inschattingsvermogen om de cliënt door te verwijzen wanneer nodig.
 • C17 De vroedvrouw is positief kritisch ingesteld om eigen handelen en dat van het team in vraag te stellen.
 • C18 De vroedvrouw kan zowel aan intra-, extra- als transmurale zorgverlening participeren.
Toelichting:
De student-vroedvrouw beschikt over de competenties om: - de zieke en risico neonatus op te vangen, zijn toestand in te schatten, te anticiperen op potentiële neonatale problemen en een totaalzorg te bieden in de onmiddellijke postpartusperiode, gesteund op een theoretisch kader vanuit de fysiopathologie. - de risico- en zieke neonatus een totaalzorg te bieden vanuit een theoretisch verantwoord verpleegkundig en therapeutisch handelen binnen de neonatale periode. - verpleegkundige zorgen te kunnen toedienen aan een zieke of risico neonatus op een n-afdeling, grenzend aan een materniteit of een n*. - vanuit de neonatale diagnose therapeutische handelingen te kaderen in de latere ontwikkeling van het kind. - comfortzorg te implementeren in al de facetten van de neonatale zorgverlening. - een empatische / ondersteunende houding aan te nemen t.a.v. de ouders. - kan op een adequate manier communiceren met ouders en samenwerken met teamleden uit het multidisciplinaire team. - zich via vakliteratuur permanent bij te scholen; daarenboven is zij zich terdege bewust van het belang van wetenschappelijk onderzoek en kan zij de impact hiervan adequaat plaatsen binnen de beroepsuitoefening.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De competenties waaraan in 1 Ba VRK worden gewerkt worden als basis gebruikt om verder uit te diepen in de leerstof van 2 Ba VRK.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • Andere: demonstratiemateriaal

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus van de docent Annelies Guldentops, 2006, Neonatologie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout. Leerboek intensive care verpleegkunde -Neonatologie-, APN Van rooyen ea., Elsevier gezondheidszorg ISBN 90 352 17003 9. Toepasselijke artikels uit vakliteratuur.

C. Aanbevolen leermiddelen

Verpleegkundige vaardigheden inoefenen in skillslab.

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • stage
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • Andere: Casuïstiek en verwerkingsoefeningen in de cursus

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Studenten kunnen steeds met vragen terecht bij de docent tijdens de lestijden. Via Edu-mail kunnen studenten steeds de docent contacteren buiten de lestijden.
OA:
09285131
Code:
09285131
Vakcoördinator:
Annelies Guldentops
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands