fytotechnie (2006-2007)

Planten als basis voor de landbouw Planten en water Structuur van landbouwplanten en hun mechanische stabiliteit en stevigheid Groei en ontwikkeling: zaad en kiemplant Groei en ontwikkeling: vegetatieve plant Groei en ontwikkeling: bloem, vrucht, zaad Gewasproductie en -opbrengst

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
Zijn kennis van de fysiologische achtergronden laat de student toe optimale opbrengsten te halen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • handboek

B. Verplichte leermiddelen

Eigen tekst: Woordenlijst landbouwkundige termen (Engels-Nederlands) Forbes J.C., Watson.D., 2000. Plants in Agriculture. Cambridge, Cambridge University Press.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

De docent overloopt de tekst blad voor blad en losst alle vragen van de studenten (zowel inhoudelijk als taalkundig) voor de hele groep op. Studenten kunnen tijdens de les alle mogelijke vragen over de inhoud stellen en afspraken maken voor verduidelijking. E-mails van studenten krijgen binnen de 2 dagen zeker een antwoord.
OA:
03202011
Code:
03202011
Vakcoördinator:
Dirk De Roose
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands