Engels (2006-2007)

Je gaat je kennis van de verschillende vakonderdelen (zie vorige jaren) uitbreiden en verdiepen (o.a. Idioms - zie website). In het derde jaar ligt de focus op cultuur en literatuur van Engelstalige landen, o.a. USA, Australia. Op didactisch vlak leer je toetsen en examens opstellen en gaat extra aandacht naar jaarplannen en vakoverschrijdende eindtermen. In het derde jaar verloopt alles eerder studentgestuurd. In de academiejaren die met een even jaartal beginnen : creatieve presentatie voor medestudenten Engels en/of geschiedenis in het kader van een vakoverschrijdende reis naar Engeland.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C07 Lid van schoolteam.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
Als inhoudelijk expert en onderzoeker ben je in in staat om * je kennis qua WOORDENSCHAT en GRAMMATICA zelfstandig verder uit te breiden en te optimaliseren. * de opgedane kennis actief te gebruiken in zowel schriftelijke als mondelinge opdrachten: speaking and writing SKILLS * je UITSPRAAK te verfijnen en bij te sturen indien nodig. * met behulp van PHONETIC symbols altijd een correcte uitspraak na te streven. Als cultuurparticipant ben je bereid om/ kan je * op zoek gaan naar didactische mogelijkheden om video te integreren in het vreemdetalenonderwijs. * werken aan integratie van cultuur in het vreemdetalenonderwijs. * werken uit de Engelstalige (vooral Amerikaanse) literatuur te lezen en - zowel zelfstandig als in groepsverband - kritisch te analyseren. * kennismaken met en inzicht verwerven in de Amerikaanse, Australische, ... cultuur. Als opvoeder en begeleider van leerprocessen ben je in staat * je vaardigheden i.v.m. het aanleren van het Engels als vreemde taal in het secundair onderwijs verder te ontwikkelen en bij te sturen na reflectie en/of actieonderzoek (o.a. aandacht voor betrokkenheidsverhogende factoren). * herhalingstoetsen en examens op te stellen met voldoende aandacht voor de juiste verhouding tussen kennis en vaardigheden. Als innovator kan je * nieuwe werkvormen en leermethodes(ICT-integratie) kritisch evalueren en zelf ontwikkelen (o.a. webquests). Als organisator leer je * een krachtige leeromgeving creëren met voldoende aandacht voor differentiatie en zelfstandig leren. Als lid van een schoolteam leer je * in groepsverband inhouden verwerken (team work: culture) en didactisch vertalen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je kan je uitdrukken in de vreemde taal, zowel schriftelijk als mondeling. Grondige kennis van de aangeboden leerstof in het eerste en het tweede jaar wordt nagestreefd.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW
 • Andere: eigen website: The English Corner

B. Verplichte leermiddelen

- handboeken: zie handboekenlijst - cursus lector per vakonderdeel en collegenotities - eigen website: "The English Corner": http://www.lerarenopleidingvorselaar.be/docenten/jevalo/ - literatuurlijst: zie website - bibliotheek / "The Globe" en vakbibliotheek D207

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

College Hoorcollege Werkcolleges; communicatie staat centraal - oefeningen: o.a. website docent : mogelijkheid tot individueel inoefenen en testen van geziene leerstof: zowel woordenschat als spraakkunst - rollenspel - stellingenspel - brainstorm - groepsgesprek - presentatie Demonstratieactiviteiten Zelfstandige Werkvormen Zelfstandige studietaken Zelfstandige producttaken Begeleid-zelfstandige Werkvormen Project: culture: teamwork (eigen thema: o.a. USA, Australia, famous Americans, ... ) Begeleid zelfstandig leren: om de twee jaar (in onpaar jaartal) vakoverschrijdend: reis naar Engeland samen met de studenten geschiedenis

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Permanente evaluatie: 2 individuele boekbesprekingen, project: cultuur, project: Zelfstandig Leren, ... 60 % Examen: schrijftelijk: 40 % 2 monitoraatssessies gespreid over het academiejaar discussion board: toledo course Engels 2 Baso feedback via de website "The Englsih Corner" individuele feedback bij spreek- en schrijfopdrachten - portfolio Engels
OA:
11261570
Code:
11261570
Vakcoördinator:
Jen Van Loock
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Engels