Bedrijf en economie (2006-2007)

De institutionele context: De overheid en de sociale partners. Het sociaal overleg. De instituties: werkgevers- en werknemersorganisaties, dienst - en hulpverlening, (mutualiteiten, vakbonden, kamers van koophandel,...) Sociale documenten Recht: Verkoopvoorwaarden Aansprakelijkheid BTW Analyse van de loonfiche

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
De OM kan documenten juist beoordelen en sorteren. kan documenten verwerken in geïnformatiseerde programma's. kan documenten doorgeven aan de juiste bestemmeling. kan algemene vakterminologie begrijpen. kan inschatten wanneer beroep moet gedaan worden op externe deskundigheid. kan zijn/haar weg vinden naar de passende beroepsorganisaties en/of externe deskundigen. kan uitleg geven over documenten. kan elementaire problemen oplossen. kan cijfermatig (minimaal) uit de voeten kan de grens tussen toelaatbaar en niet toelaatbaar beroepsgebonden gedrag efficiënt trekken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Nota's door de docent ter beschikking gesteld.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08280090
Code:
08280090
Vakcoördinator:
Pieter Lamberts Van Assche
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands