Gezondheidspsychologie (2006-2007)

Eetstoornissen: -anorexia nervosa -boulimia nervosa -binge eating -obestitas -obesitas en eetstoornissen bij kinderen -stress, gezondheid en eetstoornissen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De voedings- en dieetkundige heeft een professionele houding.
 • C03 De voedings- en dieetkundige begeleidt op adequate wijze verandering van voedingsgedrag om gezondheid te helpen bevorderen.
 • C06 De voedings -en dieetkundige communiceert correcte wetenschappelijke informatie, ideeën en oplossingen m.b.t. voeding naar alle belanghebbenden (informatieverstrekker).
 • C07 De voedings- en dieetkundige draagt mee verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en het beheer van de voedselverstrekking.
 • C08 De voedings- en dieetkundige past wetenschappelijke inzichten toe bij het oplossen van voedings-en dieetproblemen.
Toelichting:
- Studenten kunnen vanuit de verschillende visies een behandelingsplan opstellen voor een bepaalde eetstoornis - Studenten kunnen de relatie tussen stress, gezondheid en eetgdrag uitleggen -Studenten kunnen symptomen en behandelingen van eetstoornissen herkennen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Liesbet De Bot, 2005, Gezondheidspsychologie, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen Vandereycken, W. en Noordenbos,G. Handboek eetstoornissen. De Tijdstroom

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Het accent ligt op het kunnen toepassen van de geleerde theoriëen en begrippen. Deels worden open vragen gesteld m.b.t. inzicht. Deels gesloten vragen : waar of niet waar, meerkeuzevragen, wat hoort bij elkaar. Met behulp van casussen worden beroepsrelevante vragen gesteld waarin naar begrippen en inzichten uit de cursus wordt gepeild.
OA:
06021570
Code:
06021570
Vakcoördinator:
Liesbet De Bot
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands