Personenbelasting (2006-2007)

1) Ratione personae 2) Berekening van de PB: samenstelling van de belastbare netto-inkomsten, de aftrekbare bestedingen, HQ, cumul/decumul (gemiddelde aanslagvoeten), belastingvrije sommen, progressievoorbehoud i.v.m. buitenlandse inkomsten, voorafbetalingen en bonificatie, aftrek bouwsparen en lange termijnsparen, aftrek energie-uitgaven, belastingkredieten, afzonderlijke aanslagen; 3) Buitenlandse inkomsten - basisbeginselen van de verdragen ter vermijding van de dubbele belasting; 4) Fiscaliteit van de loontrekkende; 5) woonfiscaliteit (kapitaalaflossingen, interestaftrek, onroerende voorheffing...) 6) Enkele procedureregels

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Studenten kunnen de aangifte invullen en het saldo in de personenbelasting manueel berekenen. De studenten kunnen de logica achter de fiscale regels verklaren en kunnen uit verschillende opties de meest gunstige oplossing voor de belastingplichtige kiezen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • cursus
 • Andere: database fisconet en fiscalc

B. Verplichte leermiddelen

Van Eynde, G., Cursus Personenbelasting - niet gepubliceerd, 2006-2007, KHK-Turnhout, 120 p. Oefeningenbundel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • open boek

B. Omschrijving

Oplossen van casussen
OA:
08273270
Code:
08273270
Vakcoördinator:
Geert Van Eynde
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands