Gestructureerd programmeren in Visual Basic (2006-2007)

- basisstructuren van programmeren (sequentie, selectie en iteratie) - declareren en gebruiken van variabelen van het juiste type - gebruiken van de operatoren die nodig zijn voor de gewenste bewerking - declareren, invullen en gebruiken van array's - opstellen van subprocedures en functieprocedures met of zonder argumenten - lezen en schrijven van een tekstbestand

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- De bachelor in elektriciteit kan de basisbeginselen van programmeren toepassen. Hij kan typen, operatoren, klassieke programmeerstructuren (sequentie, selectie, iteratie) en methoden implementeren en toepassen in concrete VB.NET toepassingen. - De bachelor in elektriciteit kan een console-applicatie programmeren in VB.NET. - De bachelor in elektriciteit kan een gebruikersinterface (GUI) opstellen in VB.NET - De bachelor in elektriciteit kan gegevens uit een tekstbestand lezen en verwerken. - De bachelor in elektriciteit kan een eenvoudige foutcontrole opstellen in een programma.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Geen Studenten bezitten de volgende competenties - Geen

A. Type

  • handboek
  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Roger Frans, 2004, Programmeren in VB.NET deel 1

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210287
Code:
05210287
Vakcoördinator:
Wilfried Wuyts
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands