Anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel (2006-2007)

In de Anatomie en Fysiologie van het Zenuwstelsel komen naast de neuranatomie en fysiologie van het willekeurig en vegetatief zenuwstelsel ook de cytologie, histologie, electrofysiologie van het zenuwweefsel en zeer beknopt ook de embryologie van het zenuwstelsel aan bod. Tevens wordt de individuele bezenuwing der spieren en huid besproken en gesystematiseerd alsook hun bezenuwing vanuit de ruggenmergsegmenten.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C02 De ergotherapeut kan op basis van basiswetenschappelijke kennis en/of evidenced besed practice het (be)handelplan uitvoeren en begeleiden waarbij er bijzondere aandacht is voor het continue bijsturen van het proces.
  • C03 De ergotherapeut is in staat om paramedisch en agogisch te handelen om op een verantwoorde en methodische wijze aan verandering of behoud te werken.
  • C06 De ergotherapeut kan op adequate wijze verschillende communicatieprincipes vlot toepassen en is in staat te interveniëren op het communicatieniveau van de cliënt en het cliëntsysteem.
Toelichting:
De student kan de functies opsommen van de neurologische structuren. De student kan de zenuw, plexus, en tractus geven die een welbepaalde spier of huidgebied bezenuwt. De student kan per ruggenmergsegment de sleutelzone en sleutelspier opsommen . De student kan de medisch-wetenschappelijke- en populaire benaming geven van neuranatomische structuren en deze aanduiden. De student kan de reisweg van zenuwprikkels in het lichaam weergeven. De student kan electrofysiologische verschijnselen duiden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • handboek

B. Verplichte leermiddelen

Atlas van de anatomie, deel 3: zenuwstelsel en zintuigen (SESAM), uitg. SESAM/HBuitgevers, Baarn, ISBN 90 5574 499 9, 2006 Atlas van de fysiologie, uitg. SESAM/HBuitgevers, Baarn, ISBN 90 5574 303 8, 2005 COELHO. (2003). Zakwoordenboek der Geneeskunde. Zevenentwintigste geheel herziene druk, Doetinchem: Elsevier Gezondheidszorg.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
06022560
Code:
06022560
Vakcoördinator:
Mark Lissens
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands