Pathologie (2006-2007)

De cursus Pathologie wordt opgedeeld in twee grote delen namelijk de infectieuze en de niet - infectieuze ziekten bij honden, katten paarden en herkauwers. Het eerste semester wordt de nadruk gelegd op de infectieuze aandoeningen zoals virussen, bacteriën, parasieten en eventuele zoönosen. Per aandoening wordt de epidemiologie, pathogenese, pathologie, klinische symptomen, diagnose,behandeling en de eventuele preventie besproken. Het tweede semester wordt de aandacht gevestigd op de niet - infectieuze ziekten bij de verschillende diersoorten. De meest voorkomende aandoeningen uit de toxicologie, immunopathologie, pathofysiologie, endocrinologie, cardiologie, neurologie, dermatologie, heelkunde en inwendige ziekten worden besproken aan de hand van hun specifieke anamnese, symptomen, diagnose en behandeling.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben
Toelichting:
De student kan op een eenvoudige manier de ziektetoestand en prognose van de patiënt aan de eigenaar meedelen. De student kent de ziekten die overdraagbaar zijn op de mens en/of op andere diersoorten. De student kan hierbij ook de nodige preventieve en curatieve maatregelen nemen en meedelen aan de eigenaar.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB-DZ-EC1: Controle op en behoud van een gezonde en veilige werkomgeving - 1A Behoud en controle van een gezonde en veilige werkomgeving - 1B Het gebruik van standaardprocedure m.b.t. de gezondheid en veiligheid van de medewerkers.
 • AB-DZ-EC5: Toedienen van eerste hulp bij dieren -Begeleiden bij en toedienen van eerste hulp bij dieren.
 • AB-DZ-EC7: Adviseren van de klanten m.b.t. de verzorging van hun dier - 7A Klanten begeleiden en advies geven tijdens de consultaties - 7B Klanten aangepast diergeneeskundig materiaal verstrekken - 7C Begeleiden van klanten bij het ontslaan van patiënten.
 • AB-DZ-EC8: Uitvoeren van diagnostische laboratorium testen - Uitvoeren van diagnostische testen inclusief de voorbereiding, het verzamelen en onderhouden van de bijhorende apparatuur en materialen.
 • AB-DZ-EC11: Assisteren van de dierenarts tijdens chirurgische ingrepen - 11A Assisteren van de dierenarts tijdens de chirurgische ingrepen - 11B Verlenen van postoperatieve zorg aan de patiënten.
Toelichting:
De studenten kunnen aan de hand van een anamnese en de symptomen zich een beeld vormen over de belangrijkheid en de dringendheid van bepaalde aandoeningen. De studenten kennen de meest voorkomende pathologische aandoeningen bij hond, kat, paard en herkauwer. En de eventuele impact op het bedrijf, asiel, kwekerij, laboratorium ,... De studenten kunnen de cliënten/eigenaars belangrijke informatie verstrekken over het nut, de belangrijkheid en het correct toepassen van de door de dierenarts voorgeschreven behandeling. De studenten kunnen belangrijke informatie verschaffen over preventieve maatregelen ter voorkoming van bepaalde aandoeningen bij de verschillende diersoorten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Bij het vak pathologie is het natuurlijk van belang dat de student een zeer goede basiskennis heeft van de anatomie en de fysiologie bij de verschillende dieren. Deze vakken zijn uitgebreid aan bod gekomen in het tweede jaar.

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Sophie Tielemans,2006-2007. Niet gepubliceerde nota's, KHKempen,Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Het examen wordt schriftelijk voorbereid. Een deel wordt mondeling verdedigd Studenten krijgen zowel tijdens de hoorcolleges als bij afronden van de cursus de kans om vragen te stellen
OA:
03293140
Code:
03293140
Vakcoördinator:
Sophie Tielemans
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands