veehouderij (capita selecta) (2006-2007)

Door gebruik te maken van KENGETALLEN trachten we een oordeel te vormen over het management dat wordt toegepast op een veehouderijbedrijf. De kengetallen worden aangeleverd door diverse bronnen. Het is een oefening in het inschatten van de sterke en zwakke beslissingen op een bedrijf

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 02. Kunnen ontwerpen van onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
 • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
 • C05 Bereid zijn om contact te zoeken met andere onderzoeksgroepen en samenwerking nastreven.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW
 • Andere:

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • discussieseminarie
 • groepswerk
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
03204001
Code:
03204001
Vakcoördinator:
Fons Lommelen
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands