Bedrijfsbeleid (2006-2007)

Eerst wordt het bedrijf bestudeerd in zijn omgeving. Vandaar uit wordt dan bepaald hoe men een strategie moet uit bouwen voor een bedrijf. Bij de analyse van de sterke en zwakke punten bedrijf gaan we een diepere analyse maken van u als bedrijfsleider. Daaropvolgend bestuderen we de organisatie van een bedrijf met extra aandacht aan het personeelsmanagement. Ook wordt er aandacht gegeven aan persoonlijke managementvaardigheden zoals: bestuurder,producent, coördinator, controleur, mentor, stimulator,innovator,bemiddelaar. Wat logistiek betekent in het bedrijf komt in een laatste hoofdstuk aan de orde

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 05. Leiding geven
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Studenten kunnen een onderneming plaatsen binnen zijn omgeving en aangeven welke relatie deze hebben met het bedrijf. Studenten kunnen onderscheid maken tussen de verschillende rechtsvormen van ondernemen. Studenten kunnen de verschillende stappen doorlopen om een bedrijfsstrategie op te stellen. De studenten kunnen hun eigen sterktes en zwaktes inpassen in een bedrijfsvoering. De studenten kunnen de termen efficiëntie, effectiviteit, flexibiliteit en creativiteit toepassen op de bedrijfsvoering. De studenten omschrijven de verschillende stappen in het personeelsmanagement. De studenten De studenten kunnen de verschillende managementvaardigheden plaatsen binnen het bedrijfsbeleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Basisboek: bedrijfskunde Eigen nota’s Computerprogramma

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • aan de computer

B. Omschrijving

Evaluatie door juist - fout stellingen
OA:
03292490
Code:
03292490
Vakcoördinator:
Dirk Vermeiren
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands