Recht (2006-2007)

OA FILOSOFIE inleiding in de filosofie epistemologie : enkele kentheoretische strekkingen Geslecteerd historisch overzicht van de wijsbegeerte OA ETHIEK terminologie relatie waarden, normen, mensbeeld benaderingswijzen in de ehtiek: utilisme, deontologie, intentiebenadering personalistische verantwoordelijkheidsethiek het geweten, gewetensgroei fundamentele waarden en grondhoudingen in de zorg: verantwoordelijkheid, zorg, welzijn ontwikkelen drieledige argumentatiestructuur OA BEROEPSETHIEK verantwoordelijkheid dragen in de zorg beroepsgeheim: wettelijk kader en ethische motivering geinformeerde toestemming en privacy vrijheidsberoving OA RECHT het begrip recht de persoon in het recht

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen dankzij een ethische reflectie zich ontwikkelen tot een persoon in de samenleving. De studenten zijn in staat om patiƫnten deskundige hulp te bieden door ethische aspecten van zorg in rekening te brengen. De studenten kunnen zorg op maat bieden vanuit een ethisch-holisitsch mensbeeld. De studenten ontwikkelen een professionele zorgattitude dankzij ethisch-filosofische inzichten. De leerlingen kunnen een ethische reflectie inbedden in hun opdracht van multidisciplinaire arbeid. De studenten zijn in staat om het zorgproces beter te organiseren dankzij een ethisch-filosofische reflectie. De studenten zijn in staat om hun kijk op de maatschappij te verbreden door de regels van het gezondheidsrecht te bestuderen met het oog op het professioneel functioneren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Verplichte literatuur OA FILOSOFIE syllabus door de docent ter beschikking gesteld , werkmap met leesteksten, powerpointprints Staes Tom, 2004, Filosofie, ongepubliceerde cursus, KhKempen, Turnhout, 100p. OA ETHIEK cursus door de docent ter beschikking gesteld, powerpoint-hand-outs, teksten in bijlagen Staes Tom, 2004. Ongepubliceerde cursus, KhKempen, Turnhout, 100p. handboek : A.Van der Arend en C.Gastmans(2002) Ethisch zorg verlenen. Handboek voor verpleegkundige beroepen.HbPublishers isbn 9055743666(pg; 15-161, OA RECHT: syllabus Aanbevolen literatuur OA FILOSOFIE: De wereld van Sofie ( boek, film of CD Rom) maatschappelijke actualia OA ETHIEK en BEROEPSETHIEK: actualia uit de gezondheidszorg OA RECHT: wetteksten

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie
  • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
09286082
Code:
09286082
Vakcoördinator:
Peter Verheyen
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands