Directe belastingen - personenbelastingen (2006-2007)

1) In eerste instantie wordt verklaard wie aan de personenbelasting is onderworpen, m.a.w. het toepassingsgebied van de personenbelasting wordt afgebakend; 2) Berekening PB: samenstelling van de belastbare netto-inkomsten, aftrekbare bestedingen, HQ, cumul/decumul (gemiddelde aanslagvoeten), belastingvrije sommen, progressievoorbehoud i.v.m. buitenlandse inkomsten, voorafbetalingen en bonificatie, aftrek bouwsparen en lange termijnsparen, aftrek energie-uitgaven, belastingkredieten, afzonderlijke aanslagen, de weerslag van de huwelijksvermogenstelsels... 3) Buitenlandse inkomsten - de verdragen ter vermijding van de dubbele belasting 4) Roerende inkomsten: soorten en tarieven, vrijstellingsregels, de roerende voorheffing, herkwalificatie en kostenaftrek 5) Inleiding beroepsinkomsten: afweging forfaitaire kosten tov werkelijke kosten en schematische invulling van de 4 bewerkingen (FBK/WBK, verliezen, HQ en meewerkinkomen) 6) Winsten en baten: verschil boekhoudkundige winst tov fiscale winst, uitsplitsing van de winst in de aangifte, bepaling van het bruto-exploitatieresultaat, voordelen van alle aard, de meerwaardenstelsels, de aftrekbare en niet-aftrekbare beroepskosten, sociale voordelen, economische vrijstellingen en winsten naar oorsprong. Doorheen deze bespreking worden summier enkele procedureregels verklaard. Tevens wordt bij de bespreking van de aftrekbare beroepskosten de bewijsvoering uitgelegd. De officiële documenten en andere aanvullende bijlagen bij de aangifte worden aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden besproken en ingvuld. Meer bepaald betreft het de documenten i.v.m. de investeringsaftrek, afschrijvingen, de samenvattende loonopgaven, de meerwaarden, enz 7) De woonfiscaliteit (kapitaalaflossingen, interestaftrek, onroerende voorheffing...) 8) Diverse inkomsten (capita selecta)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Vertrekkende vanuit concrete inkomensituaties en juridische omkadering (gezinssituatie, burgerlijke of persoonlijke rechtstoestand,..) vullen de studenten de aangifte in de personenbelasting in. De studenten berekenen manueel de personenbelasting en kunnen van daaruit de fiscale en financiële gevolgen interpreteren en berekenen door een bepaald inkomen te muteren in een ander inkomen. De studenten schatten vanuit de andere rechtsvakken de juridische- en inkomenstoestand van een belastingplichtige in (horizontale benadering) en leiden daaruit af wat de gevolgen ervan zijn op de aangifte en de berekening van de belasting. De studenten vullen de aanverwante documenten van de aangifte in. De studenten kunnen fiscale wetteksten lezen en interpreteren en kunnen verschillende wetteksten in elkaar passen. De studenten kunnen een redenering opbouwen met een fiscaal juridisch jargon. Samenvattend gesteld, moet de student in staat zijn om een adviserende rol te spelen bij het opzetten van een fiscale, wettelijk gerechtvaardigde constructie. Bovendien kan de student het 'prijskaartje' berekenen dat vasthangt aan de fiscale constructie en kan hij de aangifte in de personenbelasting correct invullen. Door de nadruk op de logica van de rechtsregels en de berekening van de personenbelasting zijn de studenten in staat om in te spelen op de snel evoluerende fiscale wetgeving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Algmene rechtsbeginselen van de fiscaliteit en het gemeen recht

A. Type

 • cursus
 • Andere: database fisconet en fiscalc

B. Verplichte leermiddelen

Van Eynde, G., 2006-2007, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout, 220 p. Praktijkbundel (oefeningen) Belastingaangifte personenbelasting

C. Aanbevolen leermiddelen

Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 Hugelier, S., Praktisch Personenbelasting, 2006, De Boeck, 515 p.

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • open boek

B. Omschrijving

Oplossen van casussen Monitoraat op afspraak
OA:
08271280
Code:
08271280
Vakcoördinator:
Geert Van Eynde
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands