Opvoedkundige wetenschappen gemeenschappelijk (2006-2007)

Thema 1
 • De methodiek van actie-onderzoek als een cyclisch-spiraalvormig proces
 • Voorbeelden van goede praktijk
Thema 2
 • Menselijke zelfrealisatie als een spanning tussen wat kan (psychologie) en wat moet (ethiek)
 • Verbanden tussen fundamenteel menselijke behoeften onderling en concrete drijfveren
 • De betekenis van onbewuste behoeften : psycho-analyse en Individualspsychologie
 • De intieme en sociale persoonlijkheid en hun verbanden met het oog op een integratieve opvoeding
 • Schoolculturen geĆÆdentificeerd vanuit opvoedingsaccenten

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Opvoeder.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C07 Lid van schoolteam.
Toelichting:
Thema 1: Van reflectie naar actie-onderzoek in de eigen onderwijspraktijk Het versterken van basiscompetentie 5 "de leraar als innovator en onderzoeker".
 • StrategieĆ«n kunnen hanteren om de eigen praktijksituatie zelf te onderzoeken met de uitdrukkelijke bedoeling de kwaliteit van het handelen in die situatie te verbeteren. Je doet dit praktisch naar aanleiding van de langdurige stage.
Thema 2: De kwestie van de opvoeding Het versterken van basiscompetentie 2 " de leraar als opvoeder".
 • De reflectieve ingesteldheid t.a.v. de ruimere opvoedingstaak versterken vanuit het respect voor de persoonswaarde van elke leerling.
 • In de pedagogische omgang met anderen, in de eerste plaats de leerlingen maar ook de collega's, kunnen handelen vanuit verdiepende psychologische inzichten.
 • Het biografisch perspectief kunnen expliciteren in het professioneel handelen, in het bijzonder in de eigen subjectieve opvoedingstheorie.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

M.b.t. thema 1: Beheersing van de reflectieve vaardigheden geoefend in de stages vooral van het tweede jaar - M.b.t. thema 2: Inzichten meedragen vanuit het tweede jaar opvoedkundige wetenschappen, in bijzonder over visies op opvoeding en over ervaringsgericht zorgbreed onderwijs.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Onuitgegeven cursussen van de docent Ondersteunende structuurschema's (thema 2) Eigen notities

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11261450
Code:
11261450
Vakcoördinator:
Willy Helsen
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands