materiaalkunde (2006-2007)

Kristallijne structuren - Structuur en deformatie van éénkristallen - Structuur en deformatie van polykristallen De fasenregel - Binaire legeringen met niet mengbare fasen in vaste toestand - Binaire legeringen met een continue reeks mengkristallen - Binaire legeringen met gedeeltelijk mengbare fasen Fe-C diagramma Staal en staalsoorten (eigenschappen) Ijzerlegeringen (eigenschappen) Gietijzersoorten en eigenschappen Mechanische eigenschappen en warmtebehandelingen van staal en zijn legeringen Het gloeien van ongelegeerd staal Het harden en ontlaten van staal Carboneren en nitreren De roestvrije staalsoorten Mechanische beproevingen van materialen - De trekproef - De hardheidstesten - Vermoeiing - De kerfslagproef

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
Toelichting:
Evenwichtsdiagramma"s lezen , interpreteren en begrijpen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
Toelichting:
De trekproef - De hardheidstesten - De kerfslagproef

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
- Kennis van de belangrijke eigenschappen van materialen en bijbehorende testen - Inzicht in de structuur van metalen - Kennis en inzicht in evenwichtsdiagrammen en meer bepaald het ijzer koolstof diagram. - Kennis en inzicht in temperatuursbehandelingen van staal en hoe deze kunnen gebruikt worden om de eigenschappen van staal aan te passen - In staat zijn een normaalgegloeide ijzer-koolstoflegering kunnen determineren. - In staat zijn de hoofdeigenschappen van een ijzer-koolstoflegering af te leiden uit het ijzer koolstof diagram.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basisbegrippen van de fysica en de scheikunde Kennis van oppervlaktetraagheidsmomenten hebben De wet van Hooke kennen Buigformules begrijpen

A. Type

  • cursus
  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus Nota's labo ….Vermeiren Jan, 2004, Cursus Materialenleer, Niet geplubiceerde cursus, KHKempen, Geel Nota's labo ….

C. Aanbevolen leermiddelen

O2C programma op de J-schijf

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

Mondeling met schriftelijke voorbereiding Hoorcollege met de mogelijkheid tot vragen stellen. In de week voor de examens, twee voormiddagen ter beschikking om vragen te stellen Eventueel uitleg in het studiecentrum
OA:
03200211
Code:
03200211
Vakcoördinator:
Jan Vermeiren
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands