EHBO (2006-2007)

De cursus EHBO bespreekt eerst de basisprincipes van de eerste hulp en vervolgens per verwonding en aandoening de correcte handelwijze en de meest gemaakte fouten.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C03 De ergotherapeut is in staat om paramedisch en agogisch te handelen om op een verantwoorde en methodische wijze aan verandering of behoud te werken.
Toelichting:
De student kent de basisprincipes van de EHBO en handelt hier naar. De student handelt zonder uitstel correct bij (kleine) ongevallen en plotseling optredende aandoeningen. De student kan met de beschikbare middelen onmiddellijke hulp bieden in afwachting van behandeling. De student weet wanneer professionele hulp dient gezocht te worden. De student herkent levensgevaarlijke situaties. De student behandelt correct zelf kleine verwondingen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student heeft regelmaat bij het studeren en vindt volgehouden inspanningen op studiegebied evident.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

VAN DROOGENBROEK, F.( 2006). EHBO. Niet gepubliceerde cursus, Geel, KHKempen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
06022562
Code:
06022562
Vakcoördinator:
Mark Lissens
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands