Burgerlijk en handelsrecht (2006-2007)

Dit vak geeft een inleiding op de gerechtelijke organisatie. In het deel Burgerlijk Recht worden achtereenvolgens Personenrecht, Familierecht, Familiaal Vermogensrecht, Zakenrecht, Verbintenissenrecht en Overeenkomsten behandeld.In het deel Handelsrecht worden de rechten en plichten van de handelaar, de wet op de handelspraktijken, de verschillende vennootschapsvormen en het faillissement toegelicht. In het Deel Arbeidsrecht wordt hoofdzakelijk gesproken over de individuele arbeidsovereenkomsten en bondig over de sociale zekerheid voor loontrekkenden en zelfstandigen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben
Toelichting:
Bedoeling is dat de studenten rechtsregels kunnen toepassen op praktische situaties (cases). Dit biedt kansen tot analyse, synthese en reflectie. Recht is essentieel een vak waar nauwkeurig taalgebruik van groot belang is. Dit geeft de studenten de mogelijkheid om exact begrippen te kunnen formuleren, te communiceren enz.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk
Toelichting:
Door cases aan te brengen leren de studenten om op een creatieve manier de rechtsregels aan te wenden.. Zo worden zij vertrouwd met het probleemoplossend denken, zoals toegepast in de rechtspraktijk.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB-DZ-EC1: Controle op en behoud van een gezonde en veilige werkomgeving - 1A Behoud en controle van een gezonde en veilige werkomgeving - 1B Het gebruik van standaardprocedure m.b.t. de gezondheid en veiligheid van de medewerkers.
Toelichting:
De studenten hebben een inzicht in de algemene regels van preventie, gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Ook hebben zij inzicht verworven in de mogelijke beroepsaansprakelijkheid van de diverse actoren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen bijzondere voorkennis vereist. Cursus vangrt aan met de basisbegrippen.

A. Type

 • handboek
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Praktisch Burgerlijk Recht, J.Roodhooft, Uitgave De Boeck, 2006. Aanvullende nota's: Handelsrecht en Arbeidsrecht, Piet Versweyvelt (Jaarlijkse actualisatie)

C. Aanbevolen leermiddelen

Geen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

Hoorcollegege, gebruik makend van diverse hulpmiddelen en ondersteunend didactisch materiaal.

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

De studenten krijgen een aantal representatieve vragen gespreid over de leerstof. Zij hebben voldoende voorbereidingstijd om de vragen schriftelijk te beantwoorden. Als zij daarmee klaar zijn volgt het eigenlijk mondeling examen.Er wordt dieper ingegaan op de verstrekte antwoorden Mogelijkheid van vraagstelling en open discussie.
OA:
03292020
Code:
03292020
Vakcoördinator:
Piet Versweyvelt
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands