Maatschappelijk verantwoord ondernemen (2006-2007)

- Kennismaking met de begrippen Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Ethiek, Bedrijfsethiek, Beroepsethiek, Zakenethiek - Een beroepsethsiche methode (H. Siebens) wordt aangeleerd om tot gefundeerde ethische oordelen te komen. - De studenten maken een werkstuk waarmee ze aantonen dat ze de aangeleerde beroeps- en bedrijfsethische methode kunnen toepassen op een zelfgekozen actuele casus. Ze gebruiken daarbij degelijke bronnen en komen tot een genuanceerde ethische conclusie. De casussen kunnen handelen over: - De maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen. - De relatie tussen bedrijf en werknemer. - De relatie tussen onderneming en consument. - De relatie tussen onderneming en omgeving. - Bedrijfscultuur en bedrijfscodes. - Beroepsethiek.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten herkennen zakenethische aspecten van hun toekomstig beroep. De studenten kunnen een zakenethisch probleem omschrijven. De studenten kunnen een casus op een zakenetische manier analyseren. De studenten kunnen meta-normen selecteren die op een casus toepasbaar zijn. De studenten kunnen meta-normen toepassen op een casus van zakenethiek. De studenten kunnen een ethisch besluit formuleren en argumenteren als sluitstuk van een zakenethische analyse. De studenten kunnen de voorgestelde zakenethische methode op een nieuw casus toepassen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen speciale voorkennis wordt vereist.

A. Type

 • handboek
 • Andere: syllabus

B. Verplichte leermiddelen

Verplichte lectuur: Siebens Herman, Zakenethiek, Garant, Leuven.

C. Aanbevolen leermiddelen

J. Van Gerwen, J. Verstraeten, Business en Ethiek, Tielt, 1997. - M. Algera, A. Jansen, W. Maykamp, P. Westerhuis, Ethiek in Bedrijf, Groningen, 1993.Degelijke kranten, vaktijdschriften...

A. Types

 • begeleide zelfstudie
 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • discussieseminarie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • open boek
 • individuele taak
 • paper/werkstuk
 • presentatie

B. Omschrijving

De studenten passen de aangeleerde methode van zakenethiek toe een zakenethische casus relavant voor hun opleiding en beroep. Zij verdedigen dit werkstuk op het iondeling en passen de methode ook toe op een nieuwe casus. Monitoraat op aanvraag.
OA:
08270520
Code:
08270520
Vakcoördinator:
Bart Van Coillie
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands