Algemene chemie en inleiding tot analytische chemie (2006-2007)

In de cursus ‘algemene chemie en inleiding tot analytische chemie’ worden voornamelijk de 'macroscopische' effecten van chemische omzetting bestudeerd. Het eerste gedeelte van de cursus behandelt de chemische reacties en specifiek de kwantitatieve informatie ervan. Hier wordt de basis gelegd voor heel wat rekenwerk dat later in de praktijk zeker nog benut wordt. De elementaire opbouw van het atoom wordt slechts aangehaald om tot een juiste interpretatie van de reactie te komen. Vervolgens worden enkele thermodynamische en kinetische aspecten besproken, een basis voor de fysische chemie. Tenslotte wordt het chemisch evenwicht bestudeerd. In een algemene beschrijving wordt het homogene evenwicht behandeld. Later komen de heterogene evenwichten kort aan bod. De zuur-base evenwichten worden daarna uitgebreid besproken. Het zure, basische of neutrale gedrag van stoffen in waterige oplossingen, de pH van oplossingen, de analytische aspecten en praktische toepassingen worden aan een diepgaande studie onderworpen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
Toelichting:
Basiscompetenties: - De studenten kunnen de opgaven van oefeningen vlot analyseren, kunnen de relaties tussen verschillende grootheden in een gepaste wiskundige uitdrukking weergeven, een strategie voor het oplossen van het probleem uitwerken en tot het gevraagde eindresultaat komen.. - De studenten kunnen tabelgegevens opzoeken, de gegevens in tabellen aflezen, gegevens selecteren, grafisch meet- en rekenresultaten weergeven. - De studenten kunnen alle kwantitatieve en kwalitaiteve informatie uit een reactie afleiden en kunnen de toepassing van stoechiometrie in chemische analyse situeren. - De studenten kunnen de principes van het chemisch evenwicht en de factoren die de evenwichtsligging beïnvloeden toepassen in allerlei chemische evenwichten en in het bijzonder in zuur-base-evenwichten. - De studenten kunnen een zinvolle schatting maken van de pH op ieder punt van een zuur-basetitratie. Extra competenties: - De studenten kunnen de verschillende wetmatigheden en principes van de chemie integreren en 'probleemoplossend' handelen in geïntegreerde oefeningen en probleemstellingen. - De studenten kunnen de link leggen tussen de theoretische aspecten van de chemie en de practische toepassingen ervan.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

- er is geen chemievoorkennis vereist, hoewel het vlot kunnen hanteren van het chemieschrift en de naamgeving de studie erg vergemakkelijken. - de basisrekentechnieken moeten vlot en foutloos kunnen toegepast worden. - informatie moet correct uit tabellen en grafieken kunnen afgeleid worden.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Textbook: Nackaerts R. , algemene chemie en inleiding in de analytische chemie, KHKempen, campus Geel General Chemistry, P.W. Atkins, Scientific American Books, W.H. Freeman and Company Fundamentals of Analytical Chemistry, Skoog, West and Holler, Saunders College Publishing Oefeningenbundel samengesteld door Nackaerts R. , KHKempen, campus Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
06020070
Code:
06020070
Vakcoördinator:
Reinhilde Nackaerts
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands