Engels: Bedrijfseconomisch en juridisch 2 (2006-2007)

Grammatica Een aantal grammaticale onderwerpen worden gedetailleerd behandeld : o.a. linking. Woordenschat - woordenschatoefeningen met algemeen zakelijk Engels of specifieke logistieke woordenschat; - woordenschat van behandelde teksten, AV-opnamen of thema's; - woordenschat van de bedrijfscommunicatie; - basiswoordenschat (zelfstudie). Teksten Listening/reading/watching (video) comprehension, inhoud, woordenschat, grammatica, spelling, uitspraak, spreek- en schrijfoefeningen en 'Landeskunde' aan de hand van losse teksten uit o.a. The Economist, Time, Newsweek, The Port of Londen, de Engelstalige uitgaven van De Belgische Lloyd, Cargo Systems International e.d. of van het Internet, uitgeschreven versies van radio- of t.v.-opnamen. Spellingsoefeningen Occasionele dictees en transcriptie-oefeningen a.h.v. radio- en t.v.-opnamen. Bedrijfscommunicatie - Handelscorrespondentie: structure and presentation, content and style, enquiries, quotations (en offers) - Telefoneren De lessen telefoneren omvatten: praktijkoefeningen, theoretische achtergrond over professioneel telefoneren, woordenschatoefeningen. Communicatieve vaardigheden De volgende vaardigheden worden onder andere ingeoefend: small talk, verzoeken.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
De studenten kunnen correct Engels spreken, schrijven, lezen en begrijpen, ook in bedrijfseconomische contexten, waaronder in het bijzonder een logistieke omgeving. Verder kunnen ze zelfstandig grammatica en woordenschat verwerven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Het vak bouwt verder op de kennis van het eerste jaar,

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Losse teksten uit tijdschriften of van AV-opnamen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02241351
Code:
02241351
Vakcoördinator:
Willem Mees
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Engels