chemie oef (2006-2007)

oefeningen - Basisbegrippen van chemische berekeningen (molaire massa, mol, gaswetten, gehalte van oplossingen) -Stechiometri Naamgeving van anorganische verbindingen: zuren, basen, oxiden, zouten - Chemische reacties - Thermochemie -- Kolligatieve eigenschappen van oplossingen - Ionisatie van elektrolyten - Chemische kinetiek - Chemisch evenwicht - Zuren en basen: zuurtegraad, titraties - Oplosbaarheid - Redoxreacties -

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
De studenten kunnen chemische vraagstukken systematisch analyseren en oplossen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist. Men gaat er van uit dat men notie heeft van het chemisch tekenschrift en het kwalitatief en kwantitatief verband tussen reagentia en reactieproducten.

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

T. Martens, 2006, Chemie: Algemene Chemie, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel Oefenboek chemie Formularium chemie

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • Andere: Tussentijdse Testen

B. Omschrijving

Via studiecentrum,mail,docent worden oplossingen op maat aangeboden.
OA:
03200031
Code:
03200031
Vakcoördinator:
Toos Martens
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands