thermodynamica (2006-2007)

Inleiding. - Eenheden, symbolen, ideale gassen en gasmengsels. - Begrip omkeerbaarheid. Eerste hoofdwet voor gesloten systemen. - Warmte, arbeid, inwendige energie. - Soortelijke warmtecapaciteit. - Het p-v-diagram. Toestandsveranderingen bij de ideale gassen. - Isochore-, isobare-, isothermische-, adiabatische en polytropische toestandsveranderingen. Kringprocessen in gesloten systemen. Positieve kringprocessen. - Definitie van het rendement. - Negatieve kringprocessen. - Definitie van de koude factor. - Standaardkringprocessen van benzinemotor en dieselmotor. - Het kringproces van Carnot. Tweede hoofdwet. - Onmogelijkheidsprincipes van Kelvin en Clausius. - Gereduceerde warmte. Entropie. - Positieve formulering van de tweede hoofdwet. De entropie. - Berekening van s. - Het T-s diagram van ideale gassen. - Het T-s diagram van vloeistof-damp-systemen. De entalpie. - Berekening van h. - Het Mollier-diagram voor vloeistof-damp-systemen Eerste hoofdwet voor open systemen. - Bijzondere gevallen van open systemen. - Arbeid bij open systemen. - Voorstelling in het T-s diagram. - Smoren van fluïda. Exergie en anergie. - Exergie en anergie van warmte-energie. - Exergie en anergie van een stromend fluïdum. - Het exergetisch rendement. Rendement bij onomkeerbare stromingsprocessen. - Het inwendig-, mechanisch- en effectief rendement van open systemen. Kringproces in een stoomturbine-installatie. - Vergelijking van Carnotcyclus en Rankinecyclus. - Berekening van het theoretisch-, inwendig- en effectief rendement. Verbeteringen aan de Rankine cyclus door voorverwarming van het voedingswater door stoomaftappingen en door heroververhitting. Kringproces in een gasturbine installatie. - Berekening van het theoretisch-, inwendig- en effectief rendement. - Verbetering door het gebruik van regenerator. Kringproces in een compressiekoelmachine. - Berekening van de koudefactor. - Vergelijking met een luchtkoelmachine. Kringproces in een warmtepomp installatie. - Berekening van de winstfactor. - Exergetisch rendement. Warmteoverdracht door convectie. Warmteoverdracht door geleiding. Warmteoverdracht door straling. Vochtige lucht en luchtbehandeling.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
Toelichting:
Basis -De studenten kunnen de basisbegrippen en -formules van de behandelde onderwerpen geven, -De studenten kunnen door redenering (niet van buiten) met behulp van een beknopt formularium de in de cursus opgestelde formules afleiden, -De studenten kunnen eenvoudige vraagstukken met behulp van een beknopt formularium oplossen, -De studenten kunnen gecombineerde vraagstukken analyseren en oplossen. Extra -De studenten kunnen binnen de behandelde leerstof in een tekst (afleiding) fouten opsporen en verbeteren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Eenvoudige integralen. Ideale gassen.

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

L. Schepers en J. Ver Elst, 2006, Thermodynamica. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel J. Ver Elst, 2006, Luchtbehandeling. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel . Thermotechnische tabellen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Het examen is mondeling met een schriftelijke voorbereiding. Deze schriftelijke tekst is de basis voor de mondelinge ondervraging.
OA:
03201831
Code:
03201831
Vakcoördinator:
Luc Schepers
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands