Bank en verzekeringen (2006-2007)

Deel 1 Bankwezen 1. Zichtrekening Opening-opzegging Volmachten Rekeningnummer Storting-opname Rente-valutadatum Risico-waarborgen-kosten Multideviezenrekening Collecting Account 2. Overschrijving Geldigheidsvoorwaarden Buitenlandse overschrijving 3. Permanente opdracht en bericht van domiciliëring Permanente opdracht Domiciliëring van facturen/inkomsten/handelspapier 4. Cheque Nationale cheque Overdracht Aval Protest - regresrecht Certificatie - visum - kruising (Eurocheque) Circulaire cheque - commerciële cheque - reischeque 5. Betaalkaarten Elektronische geldbeugel Debetkaarten Kredietkaarten 6. Elektronisch bankieren Self Banking Phone Banking Home Banking Mobiel bankieren 7. Kredieten verbonden aan een zichtrekening Deel 2 Verzekeringswezen 1. Inleidende begrippen Historiek van de verzekeringen Begrip verzekering Indeling van de verzekeringen Verzekeringsdistributiekanalen 2. Hoofdkenmerken van het actuele verzekeringswezen in België Evolutie van de verzekeringsmarkt Belgische verzekeringsmarkt 3. Juridische aspecten m.b.t. de verzekeringsovereenkomst Totstandkoming van een verzekeringsovereenkomst Bewijs Verplichtingen van verzekeringsnemer Verplichtingen van verzekeraar Einde van de verzekeringsovereenkomst 4. Wetgeving betreffende verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen Soorten verzekeringstussenpersonen: Wet Cauwenberghs en de richtlijn verzekeringsbemiddeling Doel van de regelgeving 5. Controle op de verzekeringsondernemingen Organisatie van de controle Toelatingsvoorwaarden voor een verzekeringsonderneming Uitoefening van het verzekeringsbedrijf Solvabiliteitsmarge Technische reserves Tarieven, documenten Jaarrekening Sancties 6, bespreking van de belangrijkste polissen. Personenverzekeringen zaakverzekeringen aansprakelijkheidsverzekeringen rechtsbijstand

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- een goede kennis van de werkingsmodaliteiten van een zichtrekening hebben - de verschillende betalingsmogelijkheden (chartaal-giraal) onderscheiden en de kostentarificatie door banken hieraan linken - een overzicht van de verschillende financiële instellingen en hun belang voor de geld- en kapitaalmarkt kunnen geven - een kostenbewuste oplossing bieden voor nationaal en internationaal betalingsverkeer - onderscheid kunnen maken tussen verschillende beleggingsprodukten - een aan de spaarder/belegger aangepaste beleggingsvorm voorstellen - financieel advies kunnen geven volgens een strikte morele, deontologische en wettelijke code - de verzekeringsbehoeften en financiële behoeften van personen en bedrijven kunnen analyseren, interpreteren en er een gepaste oplossing voor aanbieden - verzekeringspolissen kunnen plaatsen binnen de Wet op de landverzekeringsovereenkomsten, de basisterminologie inzake verzekeringen kunnen toepassen. - de productiekanalen binnen de verzekeringssector kunnen opsommen en elk van deze kanalen op hun waarde kunnen schatten - de reglementering van het beroep van bemiddelaar kennen - de werking van verzekeringsondernemingen te begrijpen, rendabiliteit en S/P - de belangrijkste rechten en plichten van de betrokken partijen kennen - de essentie van de meest voorkomende verzekeringsproducten kennen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • handboek

B. Verplichte leermiddelen

Tijd Cash Trends Financiële berichtgeving van verschillende banken Deferme, A., Verzekeringen voor beginners, Gent, Academia Press, 2006. De Muynck, H., Betaalmiddelen in België: zicht op je rekening, Academia Press, Gent, 2006, 205 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Monitoraat op aanvraag
OA:
08272130
Code:
08272130
Vakcoördinator:
Ann Deferme
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands