Labo medische microbiologie (2006-2007)

Het practicum bereidt de student voor op concrete werksituaties in het beroepsleven. Het labo wordt zo georganiseerd dat studenten een goed beeld krijgen van de werking van een afdeling bacteriologie in een medisch laboratorium. De eerder verworven theoretische en praktische kennis wordt getoetst tijdens diverse praktijkopdrachten. Gedurende een ganse week (voor aanvang academiejaar) krijgen de studenten verschillende klinische monsters aangeboden. Volgende stalen komen aan bod: urine; neus,keel,oren; lage luchtwegen; lumbaalvocht; punctievochten,biopsieën; wondvocht,etter,abces; genitale monsters; faeces; hemokulturen. Potentieel pathogene organismen worden opgespoord, geïdentificeerd tot op speciesniveau en van enkele significante isolaties wordt een gevoeligheidsbepaling uitgevoerd. De omgeving wordt uitvoerig gecontroleerd op aanwezige micro-organismen. Zowel luchtstalen als stalen van diverse oppervlakken worden met behulp van speciale technieken geanalyseerd: fall-out methode, airsampler, afdruktechniek. Om een duidelijk inzicht te krijgen in de microbiële contaminatie worden deze analyses uitgevoerd op verschillende tijdstippen in verschillende lokalen. Tijdens bijkomende labosessies wordt er extra aandacht besteed aan het microscopisch onderzoek van urinesedimenten en parasitologisch stoelgangonderzoek.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
 • C02 De BLter is in staat om nauwkeurig, betrouwbaar, kritisch, systematisch en efficiënt laboratoriumanalyses uit te voeren (= voorbereiding en meten) met aandacht voor de eisen van een georganiseerd kwaliteitssysteem.
 • C03 De BLter kan de bekomen onderzoeksresultaten en meetgegevens op een correcte wijze verwerken in een rapport en dit professioneel overbrengen aan derden.
 • C04 De BLter is vertrouwd met de specifieke veiligheids-, milieutechnische, hygiënische en deontologische principes of aspecten van het werken in een medisch, bio(techno)logisch of farmacologisch laboratorium en kan de voorschriften terzake correct toepassen.
 • C05 De BLter kan werkschema’s opstellen en chronologisch plannen en kan deze werkschema’s binnen een redelijk tijdsbestek uitvoeren.
Toelichting:
Studenten kennen de basisprincipes van bioveiligheid en kunnen ze toepassen tijdens de labo-oefeningen. Studenten kennen de diverse humane specimens, hun manier van afname en bewaarmethoden. Studenten kennen voor elk staal het onderscheid tussen de commensale flora en de potentieel pathogene organismen. Studenten kunnen van elk staal een macroscopisch en microscopisch onderzoek uitvoeren. Studenten kennen de toepassing van diverse cultuurmedia en kunnen de juiste keuze maken per staal. Studenten kunnen van elk staal een cultuur uitvoeren. Studenten kunnen deze cultuur beoordelen en de significante organismen isoleren en identificeren. Studenten kunnen met behulp van speciale technieken de lucht en diverse oppervlakken microbiologisch controleren. Studenten kunnen voor elk staal de resultaten samenbrengen in een rapport. Studenten kunnen een opdracht organiseren, plannen en combineren zodat de gegeven opdracht tijdig klaar is binnen een opgegeven tijdsspanne. Studenten kunnen zelfstandig een opgegeven taak uitvoeren, de bekomen resultaten interpreteren, besluiten trekken en opsporen waar het fout liep bij een niet geslaagde opdracht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

VERHAEGEN, J., VERBIST, L., PYCKAVET, M., Medische microbiologie voor laboratoriumtechnologen Deel 1 en Deel 2. Leuven, Acco. VAN BRABANT, R., Medische helminthologie voor laboranten (tweede uitgave, 1981) Campinia media VAN BRABANT, R., Medische protozoölogie voor laboranten (tweede uitgave 1985) Campinia media

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
06021330
Code:
06021330
Vakcoördinator:
Det Vangeel
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands