Communicatie in het Duits 4 (2006-2007)

In deze cursus wordt het thema telefoneren in het Duits zeer uitvoerig behandeld. Daarnaast komen allerlei thema's zowel uit het alledaagse leven als uit de bedrijfswereld aan bod. Bij elk thema komen een aantal situaties en taalhandelingen voor die men in het latere beroepsleven zal kunnen gebruiken. Enkele thema's zijn: producten voorstellen, presenteren, vragen en helpen, problemen oplossen, klachten, gasten uitnodigen en begroeten, met deze gasten gesprekken voeren, van deze gasten afscheid nemen, solliciteren. De nadruk ligt in dit vak dus duidelijk op het mondelinge taalgebruik. Daarnaast wordt de grammatica kort herhaald aan de hand van oefeningen. Tevens moeten de studenten thuis een Duitstalig boek lezen en samenvatten. Deze samenvatting vormt de aanleiding voor een gesprek in het Duits over het boek. In het kader van de cursus worden ook de WDR-studio's in Keulen bezocht.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
Toelichting:
Studenten kunnen: -zich vlot in het Duits uitdrukken in algemene en beroepsspecifieke situaties -algemene zakelijke informatie vertalen van het Duits naar het Nederlands en omgekeerd -de essentie van een tekst in het Duits samenvatten - vlot in het Duits telefoneren - grammaticale problemen oplossen m.b.v. de geschikte hulpmiddelen - in een interculturele context (België - Duitstalige landen) fungeren

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die het eerste jaar OM succesvol beëindigd hebben kunnen deelnemen aan deze cursus. Internationale studenten zouden niveau Nederlands 4 moeten behaald hebben en moeten eerst toestemming vragen aan het departementshoofd vooraleer zij tot de cursus kunnen worden toegelaten.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Cursusmateriaal: -Geschäftliches Telefonieren. (2006-2007). onuitgegeven materiaal, Campinia Media, Geel -Communicatie in het Duits 3+4. (2006). onuitgegeven materiaal, Campinia Media, Geel -Duitse Oefenspraakkunst. (2006). Jan Essers, Campinia Media, Geel -Unternehmen Deutsch, Lehr- und Arbeitsbuch. (2005). Intertaal

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02240111
Code:
02240111
Vakcoördinator:
Katrijne Van Hoof
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Duits