Sociaal juridische aspecten (2006-2007)

Sociaal juridische aspecten bevat twee delen: sociaal zekerheidsrecht en communicatievaardigheden. Sociaal zekerheidsrecht behandelt volgende thema's: - Transparantie (organisatie, subsidiering, ...)van de Belgische sociale zekerheid en sociale bijstand - De verschillende takkan van naderbij bekeken - Moderne toepassingen: SIS kaart en zorgverzekering Communicatievaardigheden behandelt volgende thema's: - Agressie bij patienten - mijn plaats in het verpleegkundig team - het intake gesprek: verdere uitdieping.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben
Toelichting:
Bij sociaal zekerheidsrecht is het de bedoeling de kennis te verwerken, begrijpen en toepassen op beroepsmatige situaties. In deze context is het nefast dat de student de ontwikkelingen van het sociale zekerheidsrecht blijft opvolgen. Bij communicatie moet de student een aantal disciplines onder de knie krijgen, waarbij hij/zij bereid is tot zelfevaluatie en bijsturing.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
 • C04 Een gezond evenwicht realiseren tussen de professionele en andere rollen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Tijdens en na de lessen; via mail.
OA:
03295400
Code:
03295400
Vakcoördinator:
Jo Peeters
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands