sterkteleer aanvullingen (2006-2007)

De aanvullingen sterkteleer zijn enkel bedoeld voor studenten die verder studeren voor bouwkunde en zijn een verdieping van het opleidingsonderdeel "sterkteleer" om inzicht te verwerven in het gedrag van structuren onder invloed van lasten. * Scharnierliggers en portiekconstructies: bepalen van reacties en snedegrootheden * Combinaties van normaalspanningen Enkelvoudige en dubbele buiging, excentrische trek of druk, kern van een doorsnede * Hetereogene doorsneden belast op trek, druk en buiging * Berekenen van afschuifspanningen ten gevolge van een dwarskracht * Vormverandering ten gevolge van buiging * Statisch onbepaalde constructies Uitwendig en inwendig statisch onbepaald Vrijheidsgraden, formules voor het aantal onbekenden en aantal evenwichtsvergelijkingen Enkelvoudig en tweevoudig statisch onbepaalde liggers

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:
Bij AB - 01: De student kan praktische problemen in het domein van de sterkteberekeningen op theoretisch wetenschappelijke manier analyseren en tot een adequate oplossing komen. Bij AB - 04: De student kan de resultaten van zijn berekeningen kritisch evalueren zowel naar de grootte als naar de gebruikte eenheden.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
Toelichting:
Bij AB - 01: De student kan een belaste constructie schematiseren naar een rekenmodel (hoofdafmetingen en belastingen) en de berekende resultaten (spanningen en vervormingen) beoordelen op juistheid en relevantie.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
Bij C3: De student kan eenvoudige praktische constructies (balken , machine-onderdelen) narekenen of ontwerpen rekening houdend met de toelaatbare materiaaleigenschappen en vervormingen, breukcriteria, aard en wijze van de belasting, veiligheid, normen en voorschriften.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

ir. E. O. E. van Rotterdam. Sterkteleer 1 (1990). Amerongen: DELTA PRESS BV ir. E. O. E. van Rotterdam. Sterkteleer 2 (1990). Amerongen: DELTA PRESS BV

C. Aanbevolen leermiddelen

* Eigen powerpointpresentaties zijn beschikbaar op de leeromgeving Toledo. * Overzicht van recente voorbeeldexamens (met de oplossingen) zijn beschikbaar op de leeromgeving Toledo. * R. C. Hibbeler (2006) Sterkteleer. Amsterdam: Pearson education * Gebruik van een software-pakket voor het berekenen van balken en raamwerken: Powerframe

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

Het relatief klein aantal studenten maakt het mogelijk om een aantal directe werkvormen zoals begeleide zelfstudie, opstellen van een portfolio van zelfstandig opgeloste oefeningen, gebruik maken van de mogelijkheden van rekensprogramma's op computer als controle van eigen berekeningen.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • open boek

B. Omschrijving

De student wordt vooral beoordeeld op het zelfstandig en correct kunnen oplossen van oefeningen.
OA:
03202912
Code:
03202912
Vakcoördinator:
Fons Van Genechten
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands