Frans (2006-2007)

De leerstof uit het eerste en het tweede jaar wordt herhaald, uitgebreid, uitgediept of vervolledigd. Thema's: Enerzijds worden enkele teksten behandeld die aansluiten bij de gekozen optie (b.v. verkoop op afbetaling, electronisch bankieren, leasing, boekhouding, ...), anderzijds worden beroepsgerichte situaties aangeboden zoals telefoneren, zakenbrieven schrijven, de weg wijzen. De studenten moeten bovendien in staat zijn een sollicitatiegesprek te voeren. Communicatieve items: Vooral de meer beroepsgerichte wendingen worden ingeoefend. Zo leren de studenten iemand uitnodigen en ontvangen, onderhandelen, een stellingname verdedigen en beargumenteren, de weg vragen en uitleggen met verwijzing naar referentiepunten. Tot slot leren de studenten vlot telefoneren (info vragen en geven, doorverbinden, boodschappen noteren, reageren op storingen). Correspondentie: Naast algemene oefeningen waarin het gebruik van correcte formuleringen centraal staat, worden de terminologie en de technieken ingeoefend voor het schrijven van courante handelsbrieven. Beoogd eindniveau: CEFR B1

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
De studenten kunnen een Franse tekst verstaan en navertellen in eigen woorden. De studenten kunnen een gesprek voeren in het Frans over domeinspecifieke onderwerpen. De studenten kunnen een Frans sollicitatiegesprek voeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Wie de competenties van het tweede jaar verworven heeft, kan toegelaten worden tot de cursus.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: FAO-oefeningenprogramma

B. Verplichte leermiddelen

Bloemen Johan, 2006, Communicatie in het Frans (3). Niet gepubliceerde cursus. KHKempen, Turnhout.

C. Aanbevolen leermiddelen

Op het elektronisch leerplatform Toledo staat de nodige software voor computerondersteunde zelfstudie. Enkele tijdschrift- of krantenartikels dienen als vertrekpunt voor het mondeling examen.

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

De cursus is gebaseerd op deels begeleid en deels zelfstandig leren. In de syllabus zijn enkele lessen van Bastiaenen "Terminologie économique, financière et administrative" opgenomen om de kennis van de specifieke woordenschat uit de algemeen economische leefwereld te vergroten. Voor de computerondersteunde zelfstudie kan de student beschikken over de nodige software om thuis te oefenen. Alles staat ter beschikking op het electronisch leerplatform Toledo.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Begeleiding via leerplatform en FAO-oefeningenprogramma
OA:
08271940
Code:
08271940
Vakcoördinator:
Johan Bloemen
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Frans