sterkteleer (2006-2007)

Overzicht, doel en werkmethode van de sterkteleer Uitwendig evenwicht van statisch bepaalde (vlakke) constructies: evenwichtsvoorwaarden, uitwendige krachten en momenten (belastingen en reacties) Inwendig evenwicht van statisch bepaalde (vlakke) constructies: opstellen van normaalkrachten-, dwarskrachten- en buigmomentendiagrammen Karakteristieken van vlakke figuren: zwaartepunt, statisch moment, vlakke traagheidsmomenten, verandering van de traagheidsgrootheden bij translatie en rotatie Centrische trek of druk Buiging: zuivere rechte buiging (zowel homogene al heterogene doorsneden), differentiaalvergelijking van de elastische lijn, dubbele (scheve) buiging, samengestelde buiging, Wringing (torsie) van ronde doorsneden en dunwandige holle profielen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:
Bij AB - 01: De student kan praktische problemen in het domein van de sterkteberekeningen op theoretisch wetenschappelijke manier analyseren en tot een adequate oplossing komen. Bij AB - 04: De student kan de resultaten van zijn berekeningen kritisch evalueren zowel naar de grootte als naar de gebruikte eenheden.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis
Toelichting:
Bij AB - 01: De student kan een belaste constructie schematiseren naar een rekenmodel (hoofdafmetingen en belastingen) en de berekende resultaten (spanningen en vervormingen) beoordelen op juistheid en relevantie.

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Bij C3: De student kan eenvoudige praktische constructies (balken , machine-onderdelen) narekenen of ontwerpen rekening houdend met de toelaatbare materiaaleigenschappen en vervormingen, breukcriteria, aard en wijze van de belasting, veiligheid, normen en voorschriften.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Beschikken over ruimtelijk voorstellingsvermogen Begrijpen van eenvoudige constructietekeningen Toepassen van elementair differentiaal- en integraalrekenen Toepassen van goniometrische formules

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: Uitgebreid formularium

B. Verplichte leermiddelen

* Van Genechten, F. (2006). Sterkteleer. Onuitgegeven nota's, Katholiele Hogeschool Kempen, departement IIBT. * Van Genechten, F. (2006). Formularium sterkteleer. Onuitgegeven nota's, Katholiele Hogeschool Kempen, departement IIBT.

C. Aanbevolen leermiddelen

* Eigen powerpointpresentaties zijn beschikbaar op de leeromgeving Toledo. * Lijst met mogelijke theorievragen en een overzicht van recente voorbeeldexamens (met de oplossingen) zijn beschikbaar op de leeromgeving Toledo. * R. C. Hibbeler (2006) Sterkteleer. Amsterdam: Pearson education * Verwijzingen naar interessante websites * Gebruik van eenvoudige software-pakketten voor het berekenen van balken en raamwerken: Multiframe 4D Demo en SectionMaker Demo Powerframe

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Het examen omvat 1 theorievraag en 4 oefeningen waarbij het formularium mag gebruikt worden. De student wordt vooral beoordeeld op het zelfstandig en correct kunnen oplossen van oefeningen. Tijdens het hoorcollege ligt de nadruk op het inzicht verwerven in de leerstof en het correct oplossen van type-oefeningen.
OA:
03200170
Code:
03200170
Vakcoördinator:
Fons Van Genechten
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands