Stages miv portfolio, supervisie, introductie en evaluatie (2006-2007)

Stage is een leerervaring in het toekomstig werkveld die gepaard gaat met doelgerichte hulp door deskundige begeleiders (stagebegeleiders uit de school, mentoren en experten vanuit het werkveld). De stage loopt over twee perioden: 1 periode van 8 weken en 1 periode van 6 we. Tijdens de periode van 8 weken loop je stage op een heelkundige of geneeskundige dienst. Voor de periode van 6 weken kies je uit: geriatrie, psychiatrie, pediatrie, sociale, heelkunde of geneeskunde. Tijdens je stage is het mogelijk om een sattelietstage (tweetal dagen) te doen op een plaats/dienst naar keuze in functie van je leertraject (bv: operatiekamer, dieetkeuken, apotheker,...) Je maakt tijdens deze stages 2 projecten die je kennis, kunde en attitude testen met betrekking tot de verpleegkunde. Daarnaast neem je per stageperiode deel aan supervisiesessies die je helpen om problemen/ervaringen op stage te reflecteren en te evaluaren. Elke stageperiode moet je voorbereiden met het invullen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). De evaluatie van de stage zal gebeuren op basis zelfevaluaties en dagelijkse feedback van mentoren, experten en stagebegeleider (verkregen uit leer- en/of werkbegeleiding). In je -gestuurde -portfolio bundel je al uw kennis en ervaringen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Ethisch verantwoord verpleegkundig handelen.
 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
 • C04 Een gezond evenwicht realiseren tussen de professionele en andere rollen.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
 • C18 Medestudenten coachen.
 • C19 Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.
 • C22 Actief bijdragen tot de profilering van het beroep.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die met succes hun eerste jaar in dit studiegebied hebben afgesloten worden toegelaten tot dit onderdeel.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Bundel klinisch onderwijs, 2006-2006. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Lier Bundel supervisie 2e jaar, 20055-2006. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Lier Portfoliobundel 2e jaar, 2005-2006. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Lier Introductiemap op iedere stageafdeling

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • stage

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
07282150
Code:
07282150
Vakcoördinator:
Nicky Lembrechts
Semester:
1+2
Studiepunten:
15
Onderwijstaal:
Nederlands