Psychosociale wetenschappen (2006-2007)

Psychologie: de student verwerft competenties om optimaal in een (multidisciplinair) team te kunnen werken. Daartoe maakt men kennis met de beginselen uit de groepsdynamica, worden essentiële communicatieve vaardigheden en het geven van feedbback opgefrist, worden conflicthanteringstechnieken aangeleerd, coachende strategieën, enz. Leerervaringen met teamwerking vanuit het afstudeerproject, de stage, de klas, enz, worden aangewend in de lessen en de reflectieopdracht voor de eindevaluatie. Sociologie: Wetenschappers zijn het er steeds meer over eens dat vrijwel elke verzorgingsstraat vandaag geconfronteerd wordt met sociale breuklijnen in de gezondheid en de gezondheidszorg. Heel wat gezondheidsaandoeningen blijken niet gelijkmatig verdeeld te zijn over alle bevolkingscategorieën en de financiële toegankelijkheid van de gezondheidszorg blijkt al evenmin voor iedereen even vlot te verlopen. Dit roept vragen op over het hoe en het waarom van deze constateringen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
 • C18 Medestudenten coachen.
 • C19 Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Advies: sociologie 1 ba vpk

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

 • Diepstraten, F. De verpleegkundige als lid van een team. Onuitgegeven cursus K.H.K.
 • Beck, M., Vanroelen, C, Louckx, F. (2002) Sociale breuklijnen in de gezondheidszorg. VUBPress. ISBN: 9789054873242

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

OA:
09289400
Code:
09289400
Vakcoördinator:
Cois Diepstraten
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands