bodemkunde (2006-2007)

1. Inleiding 2. Geologie en bodemvormende mineralen 3. Bodemvormende factoren 4. Bodemvormende processen 5. Het bodemprofiel: samenstelling en eigenschappen · bodemprofiel en horizonten · bodemtexturen · bodemstructuur · bodemcompactie · bodemkleur · humus- en stikstofgehalte · bodemsorptiecomplex · zuurtegraad 6. De bestanddelen van de bodem · vaste bestanddelen · bodemwater · bodemlucht 7. Bodemkartering en classificatie 8. Bodemgeschiktheidclassificatie en landevaluatie, grondverbeteringen 9. Bodemdegradatie, bodemverontreiniging en pollutie, bodemconservatie

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
Basiscompetenties: - Een gegeven bodemsamenstelling kunnen beoordelen - Negatieve invloeden van de bodem op de plantontwikkeling kunnen inschatten - Verschillende bodemtypes wereldwijd kunnen beoordelen - Relatie bodem - plant - dier kunnen analyseren Extra competenties: - Afwijkende bodemsamenstellingen kunnen determineren - Een bodemmonster in de praktijk chemisch en fysisch kunnen ontleden en evalueren

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Eenvoudige fysische begrippen als dichtheid, poriënvolume en capillariteit Een basiskennis van chemie is noodzakelijk Biologische principes van plantengroei moeten gekend zijn

A. Type

 • handboek
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Handboek "Bodemkunde" (Ameryckx, Verheye)

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03201791
Code:
03201791
Vakcoördinator:
Jos Van Thielen
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands