Wereldoriëntatie 1 (2006-2007)

In het eerste jaar maak je kennis met de visie op Wereldoriëntatie in de basisschool. Je bestudeert het leerplan en je leert activiteiten W.O. voor de lagere school voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Daarnaast worden verschillende deelaspecten inhoudelijk en didactisch uitgediept. Zo komen onder andere aan bod: * gezondheidsopvoeding * verkeers- en mobiliteitseducatie * morfologie van zaadplanten en gewervelde dieren * fysica * mens en ruimte: basisinhouden, -inzichten en -vaardigheden * kaartvaardigheid en oriënteren * de aarde in de ruimte * landschappen * geschiedenis van de prehistorie tot heden * hoofdlijnen van enkele historische periodes

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Wereldoriëntatie is de kinderen de wereld om hen heen leren ontdekken, bestuderen en elementen ervan begrijpen. In dit opleidingsonderdeel verwerf je kennis, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om activiteiten Wereldoriëntatie te organiseren. Er wordt gericht gewerkt aan het ontwikkelen van de competenties: de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen, opvoeder en inhoudelijk expert. Andere competenties komen in beperktere mate aan bod.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Er is geen specifieke voorkennis voor Wereldoriëntatie vereist.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Cursus van de docenten Handboeken: zie boekenlijst

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11260180
Code:
11260180
Vakcoördinator:
Inge Buntinx
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands