Communicatie in het Frans 4 (2006-2007)

De cursus Communicatie in het Frans leert de student teksten schrijven (met behulp van verscheidene ICT-tools) en conversaties voeren in alledaagse en zakelijke contexten, exposés maken, zakelijke teksten en grafieken analyseren en bespreken, verslagen maken, telefoneren. De cursus biedt ook een uitbreiding van zakelijke woordenschat. Grammatica: Maken van contrasterende oefeningen op problemen die eerder minder of niet aan bod kwamen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
Competenties Basiscompetenties: - Studenten kunnen zich zowel mondeling als schriftelijk correct uitdrukken in het Frans. - Studenten kunnen een vlotte conversatie voeren in het Frans over het alledaagse leven - Studenten kunnen zakelijke teksten lezen, begrijpen, samenvatten, bespreken en presenteren. - Studenten kunnen een zakelijk gesprek voeren in het Frans. - Studenten kunnen de regels van de grammatica toepassen in geschreven en gesproken taal Extra competenties: - Studenten kunnen de aangeboden leerhulpmiddelen zoals (elektronische) woordenboeken, taalcorrectie-software, Internet ... gebruiken. studenten kunnen de regels van de grammatica toepassen in geschreven en gesproken taal.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Voorkennis: we verwijzen naar de kennis verworven in het eerste jaar.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Grammaire communicative, Cornu Patrick, onuitgegeven (digitale) cursus Grammaire + exercices virtueel taallabo Mots Actuels, Intertaal Erreurs Courantes, Cornu, Grothen & Lamote, Garant Taalsoftware Teach + Verbexpert

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform
 • Andere: portfolio

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • presentatie
 • open boek
 • aan de computer
 • Andere: portfolio

B. Omschrijving

OA:
02240073
Code:
02240073
Vakcoördinator:
Patrick Cornu
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Frans