Maatschappelijke vorming (2006-2007)

De actualiteit van de maand/week/dag staat centraal in maatschappelijke vorming. Voor elke MAVO- lesblokje post elke student een vraag die verband houdt met de maatschappelijk relevante actualiteit. Hierbij wordt aangegeven over welke nieuwstopic de vraag gaat en via welk commpunicatiekanaal het in de wereld werd gestuurd. De maatschappelijke relevantie van de vragen van de studenten wordt in de lesblokjes kritisch onderzocht alsook de invloed van het informatiekanaal. Tijdens de eerste lesblokjes worden enkele vragen geselecteerd om er een debat over te voeren. Een tweede groot item is de Europese gemeenschap. De geschiedenis, structuur en werking van de EG wordt uit de doeken gedaan en toegelicht. Een laatste topic is het werkstuk dat de studenten zelf maken. In kleine groepjes wordt één maatschappelijke topic naar keuze (in overleg met de lector) opgevolgd en in de lesblokjes gepresenteerd voor de klasgroep: ook hierover wordt over gedebatteerd. Tijdens de presentatie wordt de maatschappelijke relevantie en de actualiteitswaarde van het onderwerp toelicht, evenals tips hoe je met kleuters rond dit onderwerp zou kunnen werken. Alle studenten krijgten de opdracht om in de stagescholen na te gaan hoe de maatschappelijke en politieke realiteit er binnen komt en hoe er zinvol op kan ingespeeld worden. Tijdens de laatste stage brengt de student zelf de maatschappelijke realiteit binnen in de kleuterklas door te werken met een nieuwsflits.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben
Toelichting:
Concreet gebeurt dit doordat je werkt aan: * Verwerven van de attitude om de belangrijkste actuele gebeurtenissen permanent te volgen. * Kunnen omgaan met basisbegrippen en terminologie voor het benoemen van de maatschappelijke realitiet in België, in Europa en mondiaal. * Een aantal hete maatschappelijke hangijzers (zowel op belgische als op europees niveau) kritisch kunnen analyseren, duiden en historisch situeren. * Kritisch kunnen omgaan met informatiekanalen. * Het vermogen tot 'perspectiefwisseling' ontwikkelen. * Actuele gebeurtenissen kunnen vertalen naar het werkveld op . * De maatschappelijke realtieit permanent teogankelijk maken voor kleuters, voor zover deze zinvol aansluit bij de leef- en belevingswereld van kleuters * Constructief kunnen samenwerken en debatteren over politiek gevoelige items.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk
Toelichting:
Je maakt in groepjes van 4 tot 6 studenten een werkstuk rond een welbepaald maatschappelijk relevant onderwerp.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
 • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist.

A. Type

 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Kwaliteitsvolle dag- en weekbladen; nieuwsberichten.

C. Aanbevolen leermiddelen

Karrewiet, Kinderjournaal

A. Types

 • discussieseminarie
 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform
 • stage

B. Omschrijving

Discussieseminarie: tijdens de eerste lessen worden maatschappelijk relevante onderwerpen in groep uitgewerkt, uitgediept en onderling bediscussieerd. Groepswerk: in groepjes van 4 tot 6 studenten wordt een maatschappelijk relevant onderwerp uitgewerkt en gepresenteerd voor de klasgroep. Electronisch leerplatform: via www.actualiteit.org wordt per les een maatschappelijk relevante vraag gepost en is er de mogelijkheid tot uitwisseling van informatie voor het groepswerk. Stage: in de stage wordt een nieuwsflits uitgewerkt

A. Types

 • presentatie
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De evaluatie bevat enerzijds de presentatie van het groepswerk en anderzijds de aanwezigheid en actieve participatie aan de lessen en de evolutie in het stellen van maatschappelijk relevante vragen. Tijdens de eerst lessen krijgen de studenten een aantal uitgewerkte voorbeelden van maatschappelijk relevante onderwerpen. Deze voorbeelden bieden een inspiratiebron voor het uitwerken van hun eigen groepswerk. Iedere les krijgen de studenten feed-back op de vragen die ze gepost hebben op het actualiteitsforum. De docent staat steeds ter beschikking voor vragen, begeleiding en tips voor het uitwerken van het groepswerk en de nieuwsflits.
OA:
11267291
Code:
11267291
Vakcoördinator:
Joke Maex
Semester:
1
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands