mens en maatschappij (2006-2007)

- De maatschappij als ervaring - Sociologie als discipline - Het socialisatieproces - Wat is een institutie? De taal als voorbeeld. - Familie en gezin - De gemeenschap (stad en platteland) - De gelaagde maatschappij - Sociale controle - Bureaucratie - Jongeren en jeugdcultuur - Werk en vrij tijd - Macht - Deviant gedrag en criminaliteit

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren
Toelichting:
Mens en Maatschappij is een vak dat de studenten stimuleert om op een kritische manier te na te denken over de maatschappij en de instellingen. De leerstof biedt mogelijkheid tot reflectie en stimuleert het open debat . De studenten leren op een creatieve manier hun mening formuleren.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen
Toelichting:
Vanuit een open belangstelling worden maatschappelijke fenomenen in vraag gesteld. Onzekerheid en verwondering vormen daartoe een interessant uitgangspunt.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
Sociologie - Studenten begrijpen de sociologische invalshoek vanuit de begripsmatige benadering van fenomenen zoals socialisatie, rolzender, rolontvanger, instituut, maatschappelijke veranderingen,afwijkend sociaal gedrag, macht en gezag. - Studenten kunnen vanuit de kernbegrippen hun eigen positie bepalen in het maatschappelijk gebeuren - Studenten kunnen bepalen hoe zij diverse rollen kunnen invullen, wat hen daarin bindt en wat hen vrijheid verschaft. - Studenten kunnen culturele of strukturele maatschappijkenmerken vaststellen in praktische situaties - Studenten kunnen de grote maatschappelijke lijnen zien van nieuwsfeiten. - Studenten kunnen onderzoeken welke oorzaken aan de basis liggen van maatschappelijke fenomenen. - Studenten kunnen hun eigen mening toetsen aan de diverse theoretische modellen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist De basisbegrippen worden aangereikt Nuttig is een ruime belangstelling voor de sociale actualiteit

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus, overheadprojector, bord, power point

C. Aanbevolen leermiddelen

Geen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

Er wordt gebruik gemaakt van diverse didactische hulpmiddelen. Groepsdiscussie wordt gestimuleerd.

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

De studenten krijgen een aantal representatieve vragen gespreid over de leerstof. Zij hebben voldoende voorbereidingstijd om de vragen schriftelijk te beantwoorden. Als zij daarmee klaar zijn volgt het eigenlijk mondeling examen.Er wordt dieper ingegaan op de verstrekte antwoorden. Steeds mogelijkheid tot het stellen van vragen, gedurende het jaar.
OA:
03200090
Code:
03200090
Vakcoördinator:
Piet Versweyvelt
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands