Agogiek 1 (2006-2007)

Kernbegrippen uit methodiek en agogiek, planmatige aanpak, benadering van problemen, doelstellingen en strategie, contact met de ander, het verhaal van de ander, methodisch, ethisch en persoonlijk verantwoord handelen, werken met doelgroepen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
 • C04 De MA integreert de ethische dimensie in zijn handelen.
Toelichting:
C3: De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten. - de student verwerft een inzicht rond het methodisch handelen en zijn verschillende kernelementen - de student kan deze inzichten expliciteren en past deze toe op voorbeelden en casussen. C4: De MA integreert de ethische dimensie in zijn handelen. - de student is zich bewust van de waarden van waaruit een agoog handelt - de student kan een ethisch discours voeren over zijn intentioneel handelen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Winkelaar Piet, 1996, Methodisch Werken. Inleiding tot methodisch handelen met en voor mensen. Maarssen: Elsevier Bedrijfsinformatie. Aanvullende nota’s onder de naam ‘Agogiek’.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • open boek

B. Omschrijving

OA:
04230082
Code:
04230082
Vakcoördinator:
Luc Wilms
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands