Communicatie in het Frans 3 (2006-2007)

De cursus Communicatie in het Frans leert de student conversaties voeren in alledaagse en zakelijke contexten, exposés maken, zakelijke teksten en grafieken analyseren en bespreken, verslagen maken, telefoneren. De cursus biedt ook een uitbreiding van zakelijke woordenschat.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
Competenties Basiscompetenties: - Studenten kunnen zich zowel mondeling als schriftelijk correct uitdrukken in het Frans. - Studenten kunnen een vlotte conversatie voeren in het Frans over het alledaagse leven - Studenten kunnen zakelijke teksten lezen, begrijpen, samenvatten en bespreken. - Studenten kunnen een zakelijk gesprek voeren in het Frans. - Studenten kunnen de regels van de grammatica toepassen in geschreven en gesproken taal Extra competenties: - Studenten kunnen de aangeboden leerhulpmiddelen zoals (elektronische) woordenboeken, taalcorrectie-software, Internet … gebruiken. studenten kunnen de regels van de grammatica toepassen in geschreven en gesproken taal

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Voorkennis: we verwijzen naar de kennis verworven in het eerste jaar.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Grammaire communicative, Cornu Patrick, onuitgegeven cursus Grammaire + exercices Virtueel Taallabo Mots Actuels, Intertaal Erreurs Courantes, Cornu, Grothen & Lamote, Garant

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02240072
Code:
02240072
Vakcoördinator:
Philippe Cornu
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Frans