wiskunde (th. + oef.) (2006-2007)

Functieleer: - rationale - goniometrische - cyclometrische - logaritmische - exponentiële functies Continuïteit en limieten, oneindig kleinen. Hyperbolische functies en hun inversen. Afgeleide en differentiaal in een veranderlijke. Partiële afgeleiden en differentiaal in meerdere veranderlijken. Toepassing op foutenleer. - Toepassing in andere vakken. Integraal: - Bepaalde en onbepaalde integraal. - Integratiemethodes. Differentiaal en afgeleiden van hogere orde. Middelwaardestellingen, Taylor en McLaurin, de l'Hospital. Extrema in een en twee veranderlijken, verloop van functies. Afleiden naar een parameter. - Impliciet afleiden. Kromming, kromtestraal, kromtecirkel. Dubbele integralen Lengteberekeningen, oppervlakteberekeningen, inhoudsberekeningen met enkelvoudige en dubbele integralen in cartesiaanse vorm, poolcoördinaten en parametervorm.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
Toelichting:
De studenten moeten kunnen: - stelsels van de eerste graad kunnen oplossen en determinanten en inverse matrices kunnen berekenen. - partieel en impliciet kunnen afleiden en ook afleiden naar een parameter. - limieten kunnen berekenen, ook met de L'Hospital. - onbepaalde, bepaalde en dubbele integralen kunnen berekenen. - de logaritmische, goniometrisch, exponentiele, cyclometrische en hyperbolische functies en hun inverse kennen. - veeltermbenaderingen kunnen berekenen met Taylor en Mc Laurin. - de kromming kunnen berekenen in parametervorm en impliciet of in poolcoördinaten. - de integraalrekening kunnnen toepassen in lengteberekeningen, inhoudsberekeningen en oppervlakteberekeningen.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basisalgebra Eenvoudige goniometrische formules Basismeetkunde en ruimtelijk voorstellingsvermogen Een paar modules uit de vakantiecursus worden aangeraden

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Cursus differentiaalrekenen Cursus integraalrekenen Vademecum, rekentoestel Oefeningenboek eerste jaar Formularium

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03203060
Code:
03203060
Vakcoördinator:
Robert Vierendeels
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands