Hygiene (2006-2007)

Hospitalisme. Wat is ziekenhuishygiëne? De sociale en psychische aspecten van het ziekenhuisverblijf en de preventie van het psychosociaal hospitalisme. Fysisch niet-infectieus hospitalisme. Weerstand en immuniteit: inleiding, niet specifieke weerstand of algemene weerstand, immunologische reacties op antigeen, infecties en infectieziekten, immunisatie. Ziekenhuisinfecties: endogene of auto-infecties, bronnen en overdrachtswegen van kruisbesmettingen, asepsis als maatregel ter preventie van ziekenhuisinfecties, universele voorzorgsmaatregelen. Ziekenhuisinfecties: preventieve maatregelen oa: handhygiëne. Reiniging en ontsmetting, isolatiemaatregelen. Steriliseren en steriliteit. Factoren die de kiemdodende werking bepalen. Sterilisatie d.m.v. vochtige warmte, ultraviolette stralen, filtratie, ethyleenoxyde, formaldehyde. Controle van de sterilisatie. Verpakking van het te steriliseren materiaal. Voedselvoorziening in gezondheidsinstellingen. Preventie van bederf en voedselvergiftiging. Reinigen en desinfectie van keuken en apparatuur. Linnenvoorziening in gezondheidsinstellingen. Linnen: bron van micro-organismen. Kringloop van het ziekenhuislinnen Preventieve maatregelen bij het behandelen van ziekenhuislinnen. Afvalverwerking in gezondheidsinstellingen .Samenstelling van ziekenhuisafval. Gevaren verbonden aan ziekenhuisafval. Aandachtspunten bij het verzamelen en verwijderen van ziekenhuisafval op de verpleegeenheden. De organisatie van infectiepreventie in de gezondheidszorginstellingen. Infectiepreventiebeleid: de wettelijke bepalingen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
De studenten kunnen inzicht verwerven in hygiëne en infectiepreventie. De studenten kunnen belangrijke begrippen zoals psychosociaal hospitalisme, fysisch niet-infectieus hospitalisme en infectieues hospitalisme verklaren. De studenten kunnen deze begrippen aantonen in een praktijkvoorbeeld. De studenten kunnen a.d.h.v. een kranten- of tijdschriftenartikel deze verschillende begrippen verklaren. De studenten kunnen weerstand en immuniteit helder toelichten. De studenten kunnen de verschillende methoden om infecties te vermijden (sterilisatie, desinfectie en preventie van infectie in een aantal situaties) verwoorden. De studenten kunnen een positieve bijdrage verlenen in de infectiepreventie van een zorginstelling. De studenten kunnen de organisatie van een infectiepreventiebeleid in gezondheidsinstellingen toelichten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Voorkennis is niet vereist. De studenten hebben in het tweede jaar reeds kennis gemaakt met het afweersysteem in het OO microbiologie. Hierbij wordt terug verwezen naar deze cursus.

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

De studenten verzamelen actief zoveel mogelijk krantenartikels die de ziekenhuishygiëne en ziekenhuisinfecties als onderwerp hebben. De studenten verzamelen een aantal onthaalbrochures die gebruikt worden in ziekenhuizen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
08270480
Code:
08270480
Vakcoördinator:
Ann Eyskens
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands