Kostencalculatie (2006-2007)

Keuzevak management: Onderneming en omgeving Ondernemingsstrategie: formuleren van doelstellingen, analyse van de omgeving, sterke en zwakke punten Analyse van zichzelf als bedrijfsleider Management en organisatie: organisatiestructuren, efficiëntie/effectiviteit/flexibiliteit/creativiteit, projectmanagement/matrixorganisatie, personeelsmanagement, leiderschap Managementvaardigheden Belang van een kostprijsberekening Bespreking van belangrijke kostprijsfactoren: materialen en voorraadbeheer, diensten en diverse goederen, personeelskosten, investeringskosten, afschrijvingsmethodes, herwaarderingsmeerwaarden, realisatie van investeringsgoederen, rentekosten Bespreking van een integrale kostprijsmethode: kostenstructuur, kostenplaatsen, kostendragers, omslagsleutels, kostenverdeelstaat, kostprijsbepaling Integrale kostprijsberekening bij massaproductie, serieproductie, halffabrikaten, bijproducten Hoe de kosten voor afval en uitval verrekenen? Groepswerk: praktische oefening i.v.m. het maken van een integrale kostprijsberekening Keuzevak milieubeheer: Verstoringen van het milieu: problemen en oplossingen i.v.m. lucht, bodem, water Luchtverontreiniging: invloed van polluerende stoffen op mens, plant, bodem en materialen, meetstations voor luchtverontreiniging, immissie- en emissiemetingen, verwijdering van gasvormige bestanddelen, verwijdering van deeltjes (vloeibare en vaste) uit een gasstroom, geurhinder Waterverontreiniging: BOD/COD, mechanische zuivering, biologische zuivering: aërobe en anaërobe methoden, slibverwerking Bodemverontreiniging: verontreinigende stoffen, bodemsaneringsmethoden, concrete voorbeelden van bodemverontreiniging

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Keuzevak management: De studenten hebben inzicht in het bedrijfsbeleid. De studenten weten wat het leiden van een onderneming allemaal inhoudt. De studenten kunnen de leerstof toepassen op een eigen uit te werken bedrijf. De studenten kunnen een integrale kostprijsberekening maken van alle producten gemaakt op een bedrijf. De studenten kunnen de kostprijsberekening gebruiken voor rendementsbeoordeling en kostenbudgettering. Keuzevak milieubeheer: De studenten hebben inzicht in de milieuproblemen op de verschillende schaalniveaus. Aan de hand van een aantal voorbeelden worden verstoringen toegelicht m.b.t. water, bodem en lucht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03292491
Code:
03292491
Vakcoördinator:
Marc Geerinckx
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands