chemie (2006-2007)

Hoorcollege en oefeningen "Algemene Chemie" - Basisbegrippen van chemische berekeningen (molaire massa, mol, gaswetten, gehalte van oplossingen) - Bouw der atomen - Periodiek Systeem der elementen - Chemische binding - Naamgeving van anorganische verbindingen: zuren, basen, oxiden, zouten - Chemische reacties - Thermochemie - Faseveranderingen bij zuivere stoffen - Ionisatie van elektrolyten - Chemische kinetiek - Chemisch evenwicht - Zuren en basen: zuurtegraad, titraties - Redoxreacties - Elektrochemie: elektrolyse en galvanische elementen Hoorcollege en oefeningen "Organische Chemie" 1. Algemene eigenschappen van organische verbindingen: chemische binding, polariteit van moleculen, isomerie van organische verbindingen, algemene principes over de reactiviteit van organische verbindingen 2. Alkanen en cycloalkanen: structuur, naamgeving, eigenschappen 3. Optische isomerie: polarimeter, naamgeving, enantiomeren en diastereoisomeren 4. Halogeenalkanen en alcoholen: structuur, naamgeving, eigenschappen - nucleofiele substitutie op een verzadigde koolstof 5. Alkenen en alkynen: structuur, naamgeving, eigenschappen - eliminatie - elektrofiele additie 6. Aromaten: structuur, naamgeving, eigenschappen - elektrofiele substitutie 7. Aldehyden en ketonen: structuur, naamgeving, eigenschappen - nucleofiele additie 8. Carbonzuren: structuur, naamgeving, eigenschappen 9. Carbonzuurderivaten: structuur, naamgeving, eigenschappen - nucleofiele substitutie op een onverzadigde koolstof 10. Aminen: structuur, naamgeving, eigenschappen 11. Kunststoffen

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
De studenten kunnen de opbouw en de structuur van de materie (atomen, moleculen, ionen) en het periodiek systeem beschrijven en verklaren. De studenten kunnen de verschillende soorten bindingen herkennen en verklaren. De studenten kunnen de anorganische naamgeving gebruiken. De studenten kunnen de verschillende soorten anorganische reacties schrijven. De studenten kunnen de factoren beschrijven en verklaren die een invloed hebben op reactiesnelheid, chemisch evenwicht, zuurtegraad en oplosbaarheid. De studenten kunnen het verband leggen tussen elektrische en chemische verschijnselen. De studenten kunnen eenvoudige chemische vraagstukken oplossen. De studenten kunnen de samenstelling, de naamgeving, de eigenschappen en de reactiemogelijkheden van de belangrijkste organische verbindingen beschrijven en verklaren. De studenten kunnen de ruimtelijke bouw van organische verbindingen verklaren. De studenten kunnen eenvoudige vraagstukken omtrent naamgeving, stereochemie en reactiemogelijkheden van organische verbindingen oplossen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist. Men gaat er van uit dat men notie heeft van het chemisch tekenschrift en het kwalitatief en kwantitatief verband tussen reagentia en reactieproducten.

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

L.Valckx, eigen cursus "Chemie: Algemene Chemie" 2007 (capita selecta) L.Valckx, eigen cursus : "Inleiding tot de Organische Chemie " 2007 (capita selecta) Formularium chemie

C. Aanbevolen leermiddelen

Gebruik van molecuulmodellen en CD-rom Verwijzingen naar interessante websites Literatuur - L.G. WADE, Organic Chemistry [ISBN 0-13-640301-8-01] - M.A. FOX, Organic Chemistry, [ISBN 0-7637-0178-5] - F.A. BETTELHEIM, Organic en Biochemistry, [ISBN 0-03-020218-3] - R. PETRUCCI, General Chemistry, [ISBN 0-02-395010-2] - P.W. ATKINS, Chemistry. Principles and Applications, [ISBN 0-582-35590-7] - J. KOTZ, Chemistry and chemical reactivity, [ISBN 0-03-023762-9]

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03202720
Code:
03202720
Vakcoördinator:
Ludo Valckx
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands