Labo microbiologie (2006-2007)

De cursus behandelt verschillende kwantitatieve microbiologische analysetechnieken. Tijdens het onderzoek van voedselstalen vinden al deze methoden hun toepassing. Een aantal eenvoudige isolatietechnieken en identificatietechnieken voor Gramnegatieve bacteriën en Grampositieve bacteriën, als ook het gebruik van een multi-identificatie systeem vormen een belangrijk onderdeel: centraal staan aseptische techniek en het opvolgen van eenvoudige identificatieschema’s. Controle van de werkomgeving is noodzakelijk daar micro-organismen processen kunnen beïnvloeden. Deze microbiologische controle gebeurt aan de hand van speciale technieken en deze worden uitgevoerd op diverse locaties in de school.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
 • C02 De BLter is in staat om nauwkeurig, betrouwbaar, kritisch, systematisch en efficiënt laboratoriumanalyses uit te voeren (= voorbereiding en meten) met aandacht voor de eisen van een georganiseerd kwaliteitssysteem.
 • C03 De BLter kan de bekomen onderzoeksresultaten en meetgegevens op een correcte wijze verwerken in een rapport en dit professioneel overbrengen aan derden.
 • C04 De BLter is vertrouwd met de specifieke veiligheids-, milieutechnische, hygiënische en deontologische principes of aspecten van het werken in een medisch, bio(techno)logisch of farmacologisch laboratorium en kan de voorschriften terzake correct toepassen.
 • C05 De BLter kan werkschema’s opstellen en chronologisch plannen en kan deze werkschema’s binnen een redelijk tijdsbestek uitvoeren.
Toelichting:
- Studenten kennen de basisprincipes van bioveiligheid en kunnen ze toepassen tijdens de labo-oefeningen. - Studenten kunnen een kwantitatieve microbiële analyse van levensmiddelen uitvoeren en dit aan de hand van verschillende technieken. - Studenten kunnen bacteriën kweken en isoleren. - Studenten kunnen Gramnegatieve bacteriën identificeren. - Studenten kunnen Grampositieve bacteriën identificeren, - Studenten kunnen werken met een multi-identificatie systeem. - Studenten kunnen een microbiologische omgevingscontrole uitvoeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basis labokennis microbiologie uit het eerste jaar: aseptische technieken, correct microscopisch onderzoek. Theoretische kennis microbiologie en biologie uit het eerste jaar.

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

VANGEEL, D, TYTGAT, I, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Het schriftelijk labo-examen bestaat uit een reeks open vragen. De nadruk ligt op terminologie, gestructureerde weergave van identificatieschema's, kennis van gebruikte materialen en methoden, kennis van courant voorkomende micro-organismen. De permanente evaluatie wordt opgesplitst in: 1. Verslag. De student maakt een 6-tal verslagen ( per onderwerp ) waarin hij op een wetenschappelijke manier de uitgevoerde proef weergeeft. Het verslag omvat steeds volgende elementen: Inleiding (doelstelling en principe van de proef) Materialen en methode (volledig uitgewerkt) Resultaten en resultatenverwerking Besluit 2. Permanente beoordeling.
OA:
06021141
Code:
06021141
Vakcoördinator:
Ite Tytgat
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands