financieel bedrijfsbeleid (2006-2007)

Financieel bedrijfsbeleid - Managementsaspecten --- Inleiding: corporate governance als leiddraad --- de economische leiding van een onderneming ------ wat is een onderneming? ------ de doelstellingen van een onderneming --- strategische planning ------ definitie ------ swot-analyse ------ toepassing in een marketing omgeving --- kwaliteitsbewaking ------ waarom kwaliteitsbewaking? ------ wat is kwaliteit? ------ kwaliteit voor wie? ------ hoe komen we tot kwaliteit? ------ slogans, concepten en technieken ------ besluit met teksten over kwaliteitsbewaking, Pareto-analyse, EFQM --- beslissingstheorie ------ beslissingstheorie ------ beslissingsbomen ------ utility-theorie -Financiële aspecten --- Bedrijfsbudgettering --- Investeringscalculatie --- Balansanalyse --- Financieringsvormen -Seminaries --- Veiligheid: voorkomingsbeleid en wet op welzijn --- Machinerichtlijn. Sociaal bedrijfsbeleid - Definitie van recht en sociaal recht - Bronnen van het recht - Collectieve arbeidsverhoudingen - De arbeidsovereenkomst - Sociale zekerheid - Wet op de arbeidsongevallen - Oplossing van geschillen (rechtbanken) - Sociaal statuut voor zelfstandigen Cummunicatieve vaardigheden - Begrip communicatie - Verbale en non- verbale communicatie (lichaamstaal) - Enkele communicatietheorieën: Feed-backtheorie, Transactionele analyse - Presenteren (voorbereiding, eigenlijke presentatie, nazorg) - Vergadertechnieken (Rol van de voorzitter, de secretaris, de deelnemers) - Deelname aan een vergadering - Aanwenden van hulpmiddelen bij presentaties - Brengen van een presentatie met betrekking tot een vooraf gekozen onderwerp (IMAP, hedendaagse communicatiemiddelen zoals E-mail en Websites, ...).

A. Algemene competenties

 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
 • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
 • C09 Kennis hebben van operationeel bedrijfsbeheer, beleid en strategie in een onderneming.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.
Toelichting:
Financieel Bedrijfsbeleid - Economische begrippen en concepten kunnen begrijpen in hun context - Ondernemingsvormen kunnen herkennen en analyseren - Beslissingstheorieën kunnen gebruiken om een optimale beslissing te nemen - Zich bewust zijn van het belang van kwaliteit voor een onderneming - Strategische keuzes van een onderneming kunnen analyseren en begrijpen Sociaal Bedrijfsbeleid Basiscompetenties - De studenten kunnen juridische teksten analyseren en begrijpen - De studenten kunnen in het bedrijfsleven hun individuele arbeidscontracten kritisch beoordelen. - De studenten kunnen omgaan met begrippen zoals CAO's en kennen de praktische invloed daarvan op hun arbeidsrechterlijke positie. - De studenten kunnen ook inspraakorganen zoals de ondernemingsraad en het Comité ter Preventie en Bescherming vanuit praktisch oogpunt benaderen. Extra competenties - De studenten begrijpen hoe de sociale zekerheid gestruktureerd is. - De studenten hebben een inzicht in de gerechtelijke organisatie en de mogelijkheden om daarop een beroep te doen. Communicatieve vaardigheden Basiscompetenties -Studenten kunnen presentaties en demonstraties geven. -Studenten kunnen participeren aan vergaderingen als voorzitter, secretaris of deelnemer. -Studenten kunnen kritische taakgesprekken voeren. -Studenten kunnen hun strategie bepalen bij het voeren van onderhandelingen. Extra competenties -Studenten kunnen verslagen maken. -Studenten kunnen evaluatiegesprekken voeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Cursus Financieel Bedrijfsbeleid Presentaties concrete voorbeelden

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • meerkeuzevragen

B. Omschrijving

OA:
03200583
Code:
03200583
Vakcoördinator:
Danny Weckhuysen
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands