Project Algemene Vakken uitdieping (2006-2007)

Module Ecologie
 • Bezoek aan een biotoop onder leiding van een natuurgids.
 • Verdiepen in ontstaansgeschiedenis en organismen die er leven.
 • Verwerven van onderzoeksvaardigheden.
 • Zoeken van geschikt didactisch materiaal.
Module Stage in een organisatie Module Migranten
 • Meeleefstage tijdens de kerst-, krokus- of paasvakantie
 • Door praktische ervaring op te doen met mensen uit andere culturen in de meeleefstage, daarover na te denken en je open te stellen voor andere cultuurelementen, ontwikkel je een open leefhouding.
 • Je bent in staat om allochtone leerlingen beter te begrijpen en ook autochtone leerlingen te stimuleren tot een open leefhouding.
 • Verplichte literatuur: Salmi A. (1996), Lesgeven aan Fatima en Ahmed. Praktijkboek voor het werken met Marokkanen en Turken. Acco Leuven, 165 p.
 • In de stagescholen informeren naar bepaalde gedragspatronen bij allochtone jongeren en hoe ermee omgegaan wordt.
Module Positieve modellen BSO
 • Voorbeelden van praktijkgerichte modules.
 • Modellen van praktijkgerichte leertaken, principes en strategieĆ«n van verhalend ontwerpen
 • Modellen hoe men ICT in modules kan integreren
 • Teksten over hoe leerproblemen te voorkomen en aan leerproblemen te werken in de klas.
 • RemediĆ«ring van leervoorwaarden en preventief werken met leerinhouden.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C08 Partner van externen.
Toelichting:
Module ecologie Als inhoudelijk expert en innovator
 • kan je een biotoop verkennen en onderzoeken
 • kan je organismen herkennen en determineren
 • kan je zelf een relevante studie maken van een biotoop
Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
 • maak je een leerkrachten- en een leerlingenbundel op niveau van BSO-leerlingen
 • voorzie je zelfstandig werk zodat leerlingen met het nodige ondersteunend materiaal aan de slag kunnen Module stage in een organisatie Als partner van externen en organisator kan je
 • een maatschappelijke instelling van binnenuit leren kennen
 • achtergrondinformatie over de werking, structuur, interne processen, knelpunten en maatschappelijke relevantie verzamelen
 • je engageren om een bepaalde periode mee te werken in de instelling
Als opvoeder en begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen kan je
 • de gevonden informatie verwerken in een leer- en informatiepakket voor leerlingen van het BSO Module migranten Als partner van externen en opvoeder kan je
 • kennis maken met de multiculturele samenleving door een meeleefstage in een organisatie die met migranten werkt -respect tonen voor andere waarden en normen en je weet deze ook tot op zekere hoogte te accepteren
 • inzien dat een "open leefhouding" ten aanzien van personen uit andere culturen en de kennis van de cultuurachtergronden belangrijk zijn bij het pedagogisch-didactisch handelen als leraar
 • aanzetten geven tot het analyseren van een bepaald gedrag van allochtone leerlingen. Heeft dit gedrag vooral met cultuurfactoren dan wel met persoonsgebonden factoren te maken? Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen kan je
 • de gevonden informatie en ervaringen verwerken in een leer- en informatiepakket voor leerlingen van het BSO
Module positieve modellen BSO Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen kun je
 • een PAV thema uitwerken dat sterk aansluit bij de praktijkervaringen van BSO-leerlingen -ICT op verschillende manieren in dit thema integreren
 • door middel van verhaalstructuren van het thema een motiverend geheel maken -rekening houden met verschillen tussen BSO-leerlingen, vooral in de eerste graad BSO
Als partner van externen kun je
 • overleggen met praktijkleraars, beroepsbeoefenaars, deskundigen om het thema praktijkgericht vulling te geven

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

 • Salmi A. (1996), Lesgeven aan Fatima en Ahmed. Praktijkboek voor het werken met Marokkanen en Turken. Acco Leuven, 165 p.
 • Cursus Uitdieping: positieve modellen BSO. Module U4.
 • Tallon en Van den Vreken, Omgaan met verschillen in de klas. Brussel, DVO, 2000. (aanwezig in de bib van de opleiding)
 • Cursus ecologie

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • Andere: meeleefstage, groepsbespreking, coaching, presenta

B. Omschrijving

A. Types

 • Andere: Nl: continuous assessment

B. Omschrijving

 • permanente evaluatie 100%
 • derde examenperiode: taak en mondeling examen
OA:
11261720
Code:
11261720
Vakcoördinator:
Marc Keersmaekers
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands