milieu & techniek (2006-2007)

1. Ecologie: ecosystemen, biologisch evenwicht, kringlopen 2. Algemene aspecten van waterverontreiniging - Definitie en bronnen - Wateranalyse - Juridische, beleids- en beheersaspecten van de afvalwaterzuivering in Vlaanderen 3. Zuivering van afvalwater - Primaire zuivering - Secundaire zuivering 4. Tertiaire zuivering - polijsten, stikstofverwijdering, fosfaatverwijdering 5. Slibverwerking - Anaerobe en aerobe slibverwerking - Slibontwatering - Slibverbranding 6. Fysicochemische zuivering van industrieel afvalwater 7. Luchtverontreiniging en luchtzuivering: polluenten, bronnen, schadelijke effecten, verspreiding, meting, bestrijding

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 02. Kunnen ontwerpen van onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
 • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.
Toelichting:
De studenten kunnen de problematiek van milieuvervuiling beschrijven en verklaren. De studenten kunnen de verschillende vervuilingsparameters van afvalwater en oppervlaktewater beschrijven en verklaren. De studenten kunnen de problemen in verband met waterverontreiniging en luchtverontreiniging analyseren. De studenten kunnen de verschillende technieken voor waterzuivering en luchtzuivering beschrijven. De studenten kunnen de juridische aspecten van milieusanering in Vlaanderen bespreken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basiskennis van anorganische en organische chemie Beginselen van algemene technologie

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

L. Valckx, niet gepubliceerde cursus "Milieu en techniek" 2006

C. Aanbevolen leermiddelen

Verwijzingen naar interessante websites Baeyens, Hosten, Van Vaerenbergh (1995). Afvalwaterzuivering. Stichting Leefmilieu/Kluwer editorial Van Haute (1974), Luchtverontreiniging

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03200590
Code:
03200590
Vakcoördinator:
Ludo Valckx
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands