Evaluatie (2006-2007)

Onder stage evaluatie wordt begrepen dat studenten verschillende bundels maken in relatie tot verschillende onderwerpen die van belang zijn in het bedrijf. Deze bundels handelen o.a. over hospitalisatie, balie en voeding, apotheek en registratie, medische beeldvorming, tandheelkunde en specialisaties. Tijdens de contactmomenten voor evaluatie worden deze onderwerpen en bundels overlopen samen met de stagebegeleider en tracht men kritisch na te denken over eventuele verbeteringen die kunnen aangebracht worden.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben
Toelichting:
Studenten maken bundels over verschillende onderwerpen in de praktijk. Tijdens evaluatie komen studenten in kleine groepen samen en maken afzonderlijk een presentatie . De presentatie van de studenten wordt in groep besproken, zodat feedback mogelijk is.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk
Toelichting:
Studenten komen wisselend aan bod in een groepsgesprek. Ze leren bij het maken van de bundels en de presentatie om informatie te verwerken en om informatie kritisch te benaderen. Dit alles gebeurt vanuit een respect voor het beroep

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB3 - Commercieel verantwoord handelen - De student heeft inzicht in de commerciële geplogendheden binnen de sector en kan hiernaar handelen zowel administratief als marketingtechnisch.
 • AB4 - Een werkeenheid managen - Binnen een werkeenheid is men in staat advies en begeleiding te geven aan medewerkers naar werkplanning, personeels- en investeringsaangelegenheden.
 • AB5 - Kwaliteitszorgsystemen kunnen hanteren en/of realiseren - Binnen de werkeenheid kan men werken met bestaande kwaliteitszorgsystemen of meehelpen ze te implementeren.
 • AB-DZ-EC1: Controle op en behoud van een gezonde en veilige werkomgeving - 1A Behoud en controle van een gezonde en veilige werkomgeving - 1B Het gebruik van standaardprocedure m.b.t. de gezondheid en veiligheid van de medewerkers.
 • AB-DZ-EC2: Ontwikkelen van vaardigheden en onderhouden van goede sociale contacten op de werkvloer - 2A Persoonlijke vaardigheden gebruiken en ontwikkelen - 2B Sociale contacten onderhouden met medewerkers en klanten.
 • AB-DZ-EC3: Uitvoeren van taken aan de balie - 3A Afspraken maken, klanten ontvangen en betalingen regelen - 3B Dieren opnemen in de praktijk.
 • AB-DZ-EC4: Verantwoordelijkheid dragen over alle onderzoek-, operatie- en hospitalisatieruimten - 4A Onderhouden van de onderzoeksruimten, bijhorend apparatuur en instrumenten - 4B Assisteren bij de voorbereidingen van onderzoeken en medische ingrepen - 4C Assisteren van de dierenarts tijdens operaties en onderzoeken.
 • AB-DZ-EC5: Toedienen van eerste hulp bij dieren -Begeleiden bij en toedienen van eerste hulp bij dieren.
 • AB-DZ-EC6: Voorzien en toedienen van een aangepaste verzorging - 6A Voorzien en onderhouden van de juiste accommodatie voor de patiënt - 6B Verzorgen van en controle uitoefenen op de patiënt met specifieke noden zoals vloeistoftherapie.
 • AB-DZ-EC7: Adviseren van de klanten m.b.t. de verzorging van hun dier - 7A Klanten begeleiden en advies geven tijdens de consultaties - 7B Klanten aangepast diergeneeskundig materiaal verstrekken - 7C Begeleiden van klanten bij het ontslaan van patiënten.
 • AB-DZ-EC8: Uitvoeren van diagnostische laboratorium testen - Uitvoeren van diagnostische testen inclusief de voorbereiding, het verzamelen en onderhouden van de bijhorende apparatuur en materialen.
 • AB-DZ-EC9: Medische beeldvormingstechnieken voorbereiden en uitvoeren - 9A Het nodige materiaal klaarleggen en de nodige voorbereidingen treffen op het dier - 9B Het uitvoeren van radiografie op een dier.
 • AB-DZ-EC10: Voorbereidingen treffen voor chirurgische ingrepen - 10A Het bepalen, onderhouden en voorbereiden van de chirurgische omgeving en het nodige materiaal voor de chirurgische ingrepen - 10B De patiënten klaar maken voor diergeneeskundige ingrepen.
 • AB-DZ-EC11: Assisteren van de dierenarts tijdens chirurgische ingrepen - 11A Assisteren van de dierenarts tijdens de chirurgische ingrepen - 11B Verlenen van postoperatieve zorg aan de patiënten.
 • AB-DZ-EC12:Assisteren bij de anesthesie - 12A Het nodige materiaal gebruiksklaar maken - 12B De dieren voorbereiden voor anesthesie - 12C Assisteren bij de toediening en controle uitoefenen tijdens anesthesie.
 • AB-DZ-EC13: Gebruiken en toediening van geneesmiddelen - 13A Het gebruik van de medicijnen uitleggen aan de klant - 13B De patiënt medicijnen toedienen.
Toelichting:
Studenten : kunnen gestructureerd onderwerpen met betrekking tot hun stage rapporteren / kunnen kritisch redeneren met als doel op een positieve manier verbeteringen aan te brengen / kunnen functioneren in een professionele omgeving. Door het benaderen van verschillende onderwerpen, verfijnen zij hun kennis met betrekking tot de praktijk

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student is geslaagd in het eerste en tweede jaar agro-en biotechnologie Dierenzorg

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

geen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • stage

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

Studenten krijgen een beoordeling op de bundels die worden ingeleverd. Zij worden eveneens beoordeeld op de presentatie die zij voor de groep brengen en op de samenwerking die zij verlenen tijdens de evaluatiemomenten. Finaal worden zij getoetst tijdens een mondeling onderhoud.
Studenten krijgen de kans om tijdens de ontmoetingsmomenten vragen te stellen met betrekking tot het praktijkgebeuren.
OA:
03293171
Code:
03293171
Vakcoördinator:
Sophie Tielemans
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands