Mechanica en vloeistofmechanica (2006-2007)

In deze cursus worden de basiswetten van de puntmechanica behandeld, zowel de kinematica als de dynamica, en gekoppeld aan de behoudswetten. In vloeistofmechanica worden het gedrag en de eigenschappen van vloeistoffen en gassen behandeld. In het bijhorende werkcollege worden demonstratieproeven, oefeningen en uit te voeren proeven gebruikt om de theorie te ondersteunen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
Toelichting:
 1. Vanuit een beschrijving van een beweging en de basisbegrippen van de kinematica, een analyse van de beweging kunnen maken en vraagstukken oplossen (in één en twee dimensies).
 2. Het verband tussen krachtwerking en beweging kunnen toepassen in concrete voorbeelden en vraagstukken.
 3. De verbanden tussen arbeid, kinetische en potentiële energie kennen en kunnen deze toepassen in vraagstukken.
 4. De wet van behoud van energie op een correcte manier kunnen hanteren en interpreteren en kunnen toepassen in vraagstukken.
 5. De definitie van hydrostatische druk en het principe van Pascal kennen en deze definities juist kunnen gebruiken bij het oplossen van vraagstukken.
 6. Het gebruik en de toepassingsmogelijkheden van de wet van Archimedes kennen en kunnen vraagstukken oplossen die gebaseerd zijn op dit principe.
 7. De basisbegrippen van stromende fluïda kunnen toepassen in eenvoudige fenomenen en vraagstukken.
 8. Basis van grensvlak- en oppervlakteverschijnselen kennen en deze verschijnselen kunnen verklaren aan de hand van intermoleculaire krachten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

voldoende basis van 'calculus': zie cursus Wiskunde en statistiek.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

- Fysica 1 Deel Mechanica, niet-gepupliceerde cursus, KHKempen, Geel - Fysica 1 Deel Vloeistofmechanica, niet-gepupliceerde cursus, KHKempen, Geel - Oefeningen fysica 1, niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

Websites en bestanden (met bijkomende informatie en applets) die vermeld staan op het leerplatvorm.

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Het schriftelijk examen bestaat uit verschillende soorten vragen:
 • vragen die het inzicht toetsen (theoretische afleiding, meerkeuzevragen, waar/vals, matching,...)
 • interpretatie van grafieken
 • oefeningen en toepassingen
OA:
06022690
Code:
06022690
Vakcoördinator:
Els Roofthooft
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands